Môžem požiadať o sprostredkovanie zamestnania úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kde mám prechodný pobyt?

Áno môžete, ale musíte splniť nasledovné podmienky:

  1. musíte byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v mieste trvalého pobytu,

  1. ste povinný preukázať prechodný pobyt úradným potvrdením vydaným mestským, obecným úradom, resp. azylovým domom alebo príslušným oddelením Policajného zboru (ďalej len „potvrdenie o prechodnom pobyte“),

   Upozornenie: za prechodný pobyt sa nepovažuje pobyt, kde sa zdržiavate bez riadneho ohlásenia na mestskom, obecnom úrade a pod.

  1. musíte si osobne podať písomnú "Žiadosť UoZ o sprostredkovanie zamestnania v mieste prechodného pobytu", ktorú obdržíte na úrade. Prílohou žiadosti je potvrdenie o prechodnom pobyte.

Ak ste mladistvý UoZ, v žiadosti uveďte aj kontaktné údaje na zákonného zástupcu:

  • meno priezvisko, titul
  • trvalý pobyt
  • prechodný pobyt
  • telef. kontakt

O sprostredkovanie zamestnania - delegovanie práv a povinností UoZ na úrad v mieste Vášho prechodného pobytu môžete požiadať na úrade v mieste trvalého alebo prechodného pobytu.

Delegovanie práv a povinností bude prechádzať na úrad v mieste Vášho prechodného pobytu odo dňa, ktorý ste určili v „Žiadosti UoZ o sprostredkovanie zamestnania v mieste prechodného pobytu".

Pri delegovaní práv a povinnosti budete poučený o povinnosti spolupracovať a preukazovať aktívne hľadanie zamestnania na úrade v mieste Vášho prechodného pobytu v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.11.2011
Dátum aktualizácie: 26.10.2023

Tlačiť