Môžem požiadať o sprostredkovanie zamestnania úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kde mám prechodný pobyt?

Áno môžete, ale musíte splniť nasledovné podmienky:

 1. musíte byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v mieste trvalého pobytu,

 1. ste povinný preukázať prechodný pobyt úradným potvrdením vydaným mestským, obecným úradom, resp. azylovým domom alebo príslušným oddelením Policajného zboru (ďalej len „potvrdenie o prechodnom pobyte“),

   Upozornenie: za prechodný pobyt sa nepovažuje pobyt, kde sa zdržiavate bez riadneho ohlásenia na mestskom, obecnom úrade a pod.

 1. musíte si osobne podať písomnú "Žiadosť UoZ o sprostredkovanie zamestnania v mieste prechodného pobytu", ktorú obdržíte na úrade. Prílohou žiadosti je potvrdenie o prechodnom pobyte.

V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 môžete zaslať žiadosť mailom alebo aj poštovou zásielkou v nasledovnej štruktúre:

 • meno, priezvisko, titul
 • dátum narodenia
 • trvalý pobyt
 • prechodný pobyt
 • telef. kontakt
 • dátum, odkedy žiadate o sprostredkovanie zamestnania v mieste prechodného pobytu
 • dátum podania žiadosti

Ak ste mladistvý UoZ, v žiadosti uveďte aj kontaktné údaje na zákonného zástupcu:

 • meno priezvisko, titul
 • trvalý pobyt
 • prechodný pobyt
 • telef. kontakt

O sprostredkovanie zamestnania - delegovanie práv a povinností UoZ na úrad v mieste Vášho prechodného pobytu môžete požiadať na úrade v mieste trvalého alebo prechodného pobytu.

Delegovanie práv a povinností bude prechádzať na úrad v mieste Vášho prechodného pobytu odo dňa, ktorý ste určili v „Žiadosti UoZ o sprostredkovanie zamestnania v mieste prechodného pobytu".

V prípade, ak ste žiadosť zaslali v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 na úrad mailom alebo poštovou zásielkou, úrad Vás bude telefonicky, mailom alebo poštovou zásielkou kontaktovať, aby Vám oznámil najbližší termín a miesto kontaktu na úrade v mieste Vášho prechodného pobytu.

Pri delegovaní práv a povinnosti budete poučený o povinnosti spolupracovať a preukazovať aktívne hľadanie zamestnania na úrade v mieste Vášho prechodného pobytu v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.11.2011
Dátum aktualizácie: 22.04.2022

Tlačiť