Verejná vyhláška - Šárkoziová Klaudia

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senec

Krátka 1 , 903 01 Senec

       č. spisu : PK2/RSP/ZAM/2024/6376

       Senec, dňa 02.01.2024

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o uložení písomnosti v súlade s §26 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní

OZNAMUJEME

Účastníkovi konania:                           Šárkoziová Klaudia

                                                            Bytom: Pri kniežacích mohylách 4, Dunajská Lužná

že mu je adresovaná doporučená listová zásielka do vlastných rúk (r), vydané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 903 01 Senec, Krátka 1 (ďalej len „úrad“).

Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom poštového doručovateľa, doručuje sa písomnosť v zmysle §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Senec, Krátka 1 a to počas úradných hodín úradu:

Pon, Ut. Str. od 8:00 do 12:00 hod.    od 13:00 do 15:00 hod. 

Piat.              od 8:00 do 12:00 hod.

Ak si účastník konania uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok považovať deň tejto lehoty  za deň jej doručenia.

 

 

                                                                                 Mgr. Mária Poljovková

                                                                   riaditeľka odboru služieb zamestnanosti

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli úradu a zároveň zverejnené na webovej stránke úradu

od: 02.01.2024                                                                     do : 17.01.2024


 

Dátum vytvorenia stránky: 02.01.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac