Projekt "Praxou k zamestnaniu v Bratislavskom samosprávnom kraji"

Projekt „Praxou k zamestnaniu“

 

Projekt sa realizuje prostredníctvom úradov v BSK ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a je zameraný na získanie alebo zvýšenie a  prehlbovanie odborných zručností, vedomostí a praktických skúseností mladých ľudí do 29 rokov veku, ktoré zodpovedajú ich dosiahnutému stupňu vzdelania v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov formou mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý vytvorí pracovné miesto za účelom umiestnenia sa a udržania sa na trhu práce v BSK.

 

Hlavnou oprávnenou aktivitou projektu je poskytovanie finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v BSK (ďalej len „finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax“).

 

Finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax sa poskytnú zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto v BSK prijme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny na polovičný pracovný úväzok na dobu minimálne 9 mesiacov, resp. na neurčitý čas, pričom finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax sa poskytujú zamestnávateľovi mesačne počas týchto najviac 9 mesiacov.

 

Mentorované zapracovanie bude trvať prvých 3 - 6 mesiacov pracovného pomeru. V rámci projektu  môže 1 mentor zabezpečovať mentoring pre 1 – 3  mentorovaných zamestnancov.

 

Žiadateľ – SZČO, ktorý nemá zamestnanca, a ktorý chce prijať do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, za týmto účelom požiada úrad o poskytnutie informačných a poradenských služieb pri výbere zamestnanca podľa § 42 zákona o službách zamestnanosti a  podá si nahlášku voľného pracovného miesta na príslušný úrad v BSK v mieste vytvorenia pracovného miesta, môže zabezpečovať mentoring sám, maximálne  pre dvoch mentorovaných zamestnancov.

 

Po ukončení mentorovaného zapracovania, bude nasledovať obdobie praxe, počas ktorej si budú mentorovaní zamestnanci prehlbovať dovtedy získané praktické zručnosti, vedomosti, skúsenosti a postupy potrebné pre výkon konkrétneho povolania. Dĺžka praxe bude závisieť od dĺžky trvania mentorovaného zapracovania, ktoré nesmie byť kratšie ako 3 mesiace a dlhšie ako 6 mesiacov. (Ak mentorované zapracovanie bude trvať napr. 4 mesiace, zostávajúce mesiace bude trvať prax, čiže 5 mesiacov). Všetko závisí od posúdenia zamestnávateľa a od zručností prijatého zamestnanca.

 

         Výška finančných príspevkov

 

Úrad poskytuje zamestnávateľovi  na mentorované zapracovanie a prax na jedno vytvorené pracovné miesto:

 

 • Finančný príspevok  na mentorovanie

 • vo výške najviac 64,22 € /1 mentorovaný zamestnanec/ 1 mesiac (t.j. 12,5 % z minimálnej CCP na rok 2015*) – vyplatený jednorázovo za celé obdobie po skončení mentorovania, max. 6 mesiacov

 • Finančný príspevok na úhradu časti CCP mentorovaného zamestnanca

 • vo výške najviac 95 % CCP zamestnanca, najviac vo výške ½ minimálnej CCP na rok 2015*, t. j. maximálne 256,88  € pri ½ pracovnom úväzku,

 • poskytovanie – mesačne počas mentorovaného zapracovania a praxe, t. j. celkom počas najviac 9 mesiacov.

 • Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou

 • napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie, najviac vo výške 56,65 €  (t. j. 5 % z CCP na rok 2015* vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za 1 – 3 štvrťrok 2014),

 

Povinnosti žiadateľa o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax

 

Žiadateľ je povinný preukázať, že ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax vykonával svoju činnosť najmenej 12 mesiacov

Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou o finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax predložiť:

 1. zriaďovaciu listinu, u podnikateľských subjektov originál alebo overenú* kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, (resp. živnostenský list), oprávnenie podľa osobitného predpisu a pod., v prípade potreby aj originál alebo overenú* kópiu dokladu o zriadení prevádzky, zriaďovaciu listinu alebo štatút u neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, občianske združenia, nadácie a i., ktoré vykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť za účelom dosahovania zisku resp. poskytujú tovary a služby za úhradu (nepredkladajú žiadatelia zriadení zákonom a  orgány štátnej a verejnej správy),

 2. doklad identifikujúci štatutárneho zástupcu (menovanie riaditeľa, predsedu predstavenstva a i.),

 3. overenú * kópiu zmluvy o prenájme nebytových priestorov na podnikanie, resp. informatívny výpis z listu vlastníctva aktuálny ku dňu podania žiadosti a  pod.  (nepredkladajú žiadatelia  zriadení zákonom a orgány štátnej a verejnej  správy),

 4. potvrdenie miestne príslušného správcu dane nie staršie ako 3 mesiace preukazujúce splnenie daňových povinností podľa zákona č 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

 5. potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace preukazujúce splnenie povinnosti odvodu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

 6. potvrdenie príslušného Inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v priebehu dvoch rokov pred podaním žiadosti v zmysle zákona č.82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 7. vyhlásenie žiadateľa nie staršie ako jeden mesiac, že žiadateľ neobsadí pracovné miesto vytvorené zamestnávateľom na účel mentorovaného zapracovania a praxe UoZ, pre ktorého bol 9 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie finančných  príspevkov na mentorované zapracovanie a prax posledným zamestnávateľom, s výnimkou UoZ, ktorý u zamestnávateľa pracoval na základe dohody v podľa  Zákonníka práce,

 8. vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako jeden mesiac, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo inom podobnom konaní, že nemá voči žiadnemu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny záväzky

 9. vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako jeden mesiac, že podnik, pre ktorý žiada o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax nepatrí/patrí do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik  (predkladajú  žiadatelia, ktorým budú poskytované finančné príspevky v zmysle schémy de minims v platnom znení),

 10. vyhlásenie žiadateľa, že prehľad a informácie o všetkej prijatej pomoci de minimis sú úplné, alebo vyhlásenie žiadateľa, že v období prechádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku neprijal žiadnu pomoc de minimis (príloha č. 14/15) (predkladajú  žiadatelia, ktorým budú poskytované finančné príspevky v zmysle schémy de minims v platnom znení),

 11. vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom a vyhlásenie, že projekt a aktivity, na ktoré žiada poskytnutie pomoci neboli a nie sú financované inou schémou štátnej pomoci alebo schémou pomoci de minimis

 12. kópiu dokladu o  pridelení identifikačného čísla (IČO) – predkladajú neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby,  občianske združenia, združenia občanov, nadácie a i., ktoré vykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť za účelom dosahovania zisku resp. poskytujú tovary a služby za úhradu,

 13. zámer vytvorenia pracovného miesta (pracovných miest) za účelom mentorovaného zapracovania a praxe , podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti

 14. overenú* kópiu zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie banky o vedení účtu,

 15. ďalšie doklady podľa požiadavky úradu.

   

  Tlačivá žiadostí a bližšie informácie Vám radi poskytneme osobne počas úradných hodín, resp. telefonicky alebo emailom na doleuvedených kontaktoch:

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2

  Ing. Karin Grausová, č.t. 033/2443402, 3. poschodie č. dv. 404

  Mgr. Mária Poljovková, č.t. 033/2443400, 3. poschodie č.dv. 406

Dátum vytvorenia stránky: 19.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac