Podľa akého kľúča sa vypočíta výška príspevku na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku?

Výška poskytovaného príspevku sa určuje ako maximálna, a to percentuálne z celkovej ceny práce vo výške 50% z celkovej ceny práce (súčtu priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za príslušné obdobie a úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom)  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Dĺžka poskytovania príspevku je 12 kalendárnych mesiacov.

Úrad, v ktorého územnom obvode sociálny podnik vykonáva predmet svojej činnosti  poskytne na základe uzatvorenej písomnej dohody príspevok aj po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov, ak sa zamestnanec, na podporu zamestnania ktorého bol poskytnutý príspevok v prvom odseku, neumiestnil na otvorenom trhu práce.

Príspevok sa poskytuje najviac vo výške 40% z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predlžuje poskytovanie príspevku, najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.01.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac