Narodenie dieťaťa, prípadne viac detí

Nárok vznikne oprávnenej osobe - rodičovi po narodení dieťaťa na nasledovné štátne sociálne dávky:

 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Prídavok na dieťa
 • Rodičovský príspevok.

 

Príspevok pri narodení dieťaťa

Zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [ PDF]

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa [ PDF] si oprávnená osoba uplatňuje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu. Tlačivo predmetnej žiadosti vydá rodičovi matrika v mieste narodenia dieťaťa súčasne s rodným listom dieťaťa. 

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazový príspevok. 

Výška príspevku pri narodení dieťaťa je v súčasnosti 829,86 Eur ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo 28 dní a 151,37 Eur ak ide o dieťa narodené zo štvrtého alebo ďalšieho pôrodu, ktoré sa dožilo 28 dní alebo ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.

Tlačivo Potvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťa (pediatra) o dožití sa 28 dní života dieťaťa nájdete TU [ PDF]!

Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa. Suma príspevku pri súčasne narodených dvoch deťoch alebo viacerých deťoch, ktoré sa dožili 28 dní sa v tomto prípade na každé dieťa zvyšuje o sumu 75,69 Eur. 

Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok je prednostne matka dieťaťa. Otec dieťaťa iba v prípadoch ustanovených zákonom, a to ak matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca. 

Podmienky nároku:

-          narodenie dieťaťa

-          trvalý pobyt a bydlisko žiadateľky/ľa na území Slovenskej republiky 

-          uzatvorenie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká, ak:

 • oprávnená osoba pred uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa súhlasila s  osvojením dieťaťa,
 • dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • ďalšie deti narodené pred narodením dieťaťa, na ktoré si oprávnená osoba uplatňuje nárok boli zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov

Tlačivo čestného vyhlásenia k vyššie uvedeným skutočnostiam nájdete TU [ PDF]!  

Tlačivo Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky nájdete TU [ PDF]!

Bydlisko je miesto, kde má oprávnená osoba a dieťa sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú najmä dĺžka pobytu, výkon zárobkovej činnosti, povinné verejné zdravotné poistenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bývanie s rodinou, návšteva predškolského zariadenia, plnenie povinnej školskej dochádzky. Tlačivo vyhlásenia o bydlisku nájdete TU [ PDF]!

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky, nie je potrebný k žiadosti rodný list dieťaťa z osobitnej matriky, postačuje preklad dokladu o narodení dieťaťa vystavený v štáte, v ktorom sa dieťa narodilo. 

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa je nutné si uplatniť do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa. 

 

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ PDF]

Štát prispieva rodičom alebo náhradným rodičom raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o súčasne narodené tri deti alebo viac detí súčasne alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá alebo viac detí súčasne.

Príspevok sa poskytuje raz ročne na každé dieťa, prvý raz pri dožití sa jedného roka detí  a posledný raz pri dožití sa 15. roku veku detí.

Príspevok sa rodičom poskytuje v sume na jedno dieťa 110,36 Eur.

Žiadosť o príspevok sa nachádza TU [ PDF] a potvrdenie riaditeľa školy TU [ PDF].

 

Prídavok na dieťa

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. [ PDF]

Prídavok na dieťa si uplatňuje oprávnená osoba  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. 

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je:

-        rodič nezaopatreného dieťaťa (podľa ich vzájomnej dohody), 

-        rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia           súdu,

-        osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného  rozhodnutia súdu,

-        plnoleté nezaopatrené dieťa,

 • ak niet  rodičov,
 • ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
 • ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • ktoré uzavrelo manželstvo,
 • ktorého manželstvo zaniklo alebo

-        maloletý rodič,  ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti na základe rozhodnutia súdu.

Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa od narodenia až do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do 25 rokov veku, ktoré sa pripravuje na budúce povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole dennou formou štúdia. 

Nárok na prídavok vzniká na každé narodené dieťa,ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku v zmysle platných právnych predpisov.

Nárok na prídavok vzniká oprávnenej osobe, ak

a) sa stará o nezaopatrené dieťa,

b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je občanom EÚ.

Nárok na prídavok nevzniká, ak

-        sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia, alebo

-        je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody,

-        sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike. 

Oprávnená osoba je povinná po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa oznámiť platiteľovi  akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. To neplatí, ak táto oprávnená osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Oznámenie oprávnenej osoby o spôsobe a mieste zabezpečovania starostlivosti o dieťa sa týka výlučne nezaopatrených detí, ktoré od účinnosti zákona, teda od 1. 2. 2014 a neskôr dovŕšili vek troch rokov a teda nezahrňuje nezaopatrené deti, ktoré dosiahli vek troch rokov do konca januára 2014. Tlačivo oznámenia  je prístupné TU [ PDF] !

Oznámenie o spôsobe a mieste zabezpečovania starostlivosti o dieťa preukazuje oprávnená osoba najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo tri roky veku.

Pokiaľ by v období od už zrealizovaného oznámenia došlo k podstatnej zmene  spôsobu a miesta výkonu starostlivosti o dieťa (napríklad vylúčenie zo zariadenia, zmena zariadenia a podobne) v porovnaní s údajmi podľa už skôr oprávnenou osobou zrealizovaného oznámenia, takúto zmenu je povinná oprávnená osoba oznámiť úradu. Za podstatnú zmenu nemožno považovať napríklad obdobie, kedy dieťa je prechodne u starých rodičov na prázdninách alebo je choré, prípadne na dovolenke, avšak stále je v evidencii predškolského zariadenia.

žiadosti o prídavok na dieťa [ PDF] je potrebné priložiť rodný list dieťaťa spolu s fotokópiu na porovnanie, občiansky preukaz žiadateľa, potvrdenie základnej, strednej alebo vysokej školy ak ju dieťa navštevuje (potvrdenie nájdete TU [ PDF]) . V prípade, že sa žiadateľ zdržiava s dieťaťom v štáte, ktorý nie je členom EÚ k žiadosti priloží aj potvrdenie, že žiadateľ je povinne verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike.

Výška prídavku na dieťa v súčasnosti je 23,68 Eur.

Nárok na prídavok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok patril. Znamená to, že žiadateľ o prídavok si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

 

Príplatok k prídavku na dieťa

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. [ PDF]

Príplatok k prídavku na dieťa  je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

 Nárok si môže uplatniť rodič alebo náhradný rodič, ktorý je poberateľom prídavku na dieťa.

 O príplatok k prídavku môže požiadať len rodič, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 • je poberateľom dôchodku (starobného, predčasného starobného, invalidného o viac ako 70%, výsluhového po dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo je poberateľom dôchodku v cudzine),
 • je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie,
 • nevykonáva zárobkovú činnosť,
 • nemá priznaný daňový bonus na nezaopatrené dieťa, na ktoré poberá prídavok na dieťa.

 Tieto podmienky platia:

-          pre rodiča, ktorý žiada o príplatok k prídavku,

-          pre druhého rodiča alebo

-          pre  manžela rodiča dieťaťa, ktorý nie je rodičom dieťaťa.

Všetky uvedené podmienky musia spĺňať obe posudzované osoby a zároveň nevykonávať zárobkovú činnosť. Ak je dieťa zverené len jednému z rodičov, splnenie podmienok na príplatok sa u druhého rodiča neskúma.

Výška príplatku k prídavku na dieťa v súčasnosti je 11,10 Eur.

Tlačivo žiadosti je prístupné TU [ PDF].

Žiadateľ o príplatok k prídavku na dieťa si môže uplatniť nárok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

 

Rodičovský príspevok

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [ PDF]

Rodičovský príspevok sa uplatňuje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby.

Výška rodičovského príspevku v súčasnosti je 214,70 Eur.

Pri súčasne narodených dvoch alebo viac deťoch sa výška rodičovského príspevku zvyšuje o 25% na každé dieťa, tzn. že výška rodičovského príspevku pri súčasne narodených dvojčatách sa vypláca v sume 254 Eur, pri súčasne narodených troch deťoch je suma rodičovského príspevku 304,80 Eur.  

Tlačivo žiadosti nájdete TU [ PDF].

Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na rodičovský príspevok  je rodič dieťaťa  alebo  fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

K uplatneniu nároku na rodičovský príspevok je potrebná informácia zo sociálnej poisťovne o nároku na materské, od ktorej sa odvíja nárok na rodičovský príspevok.

Nárok na výplatu rodičovského príspevku trvá aj vtedy, ak rodič vykonáva zárobkovú činnosť a starostlivosť o dieťa zabezpečí  sám, druhým rodičom alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa,

-     ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka, a

-         na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto ( zverené) dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. Znamená to, že žiadateľ o rodičovský príspevok si môže uplatniť nárok na príspevok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

Nárok na rodičovský príspevok od troch do šiestich rokov veku dieťaťa vzniká po posúdení zdravotného stavu dieťaťa. Tlačivo žiadosti na posúdenie zdravotného stavu dieťaťa na účely ŠSD nájdete TU [ PDF] a tlačivo lekárskeho nálezu na účely ŠSD nájdete TU [ PDF].


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 16.05.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Podateľňa úradu

Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-17:00
Štvrtok 8:00-15:00
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac