Rodina s deťmi

Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí

Zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ PDF]

Príspevok pri narodení dieťaťa je určený na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Výška príspevku:

 1. 829,86 € - ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu
 2. 151,37 € - ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho
 3. ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení (a alebo b) sa zvyšuje o 75,69 € na každé dieťa

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím 12 mesiacov od narodenia dieťaťa.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je

- matka dieťaťa alebo

- otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po matke bolo vyhlásené pátranie alebo

dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti otca na základe  rozhodnutia súdu.

Podmienky nároku sú splnené, ak oprávnená osoba má trvalý pobyt a bydlisko na území SR a dieťa sa narodilo

Bydlisko na účely tohto zákona je miesto, kde má oprávnená osoba a dieťa sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú:

- vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sústavná príprava na povolanie štúdiom alebo starostlivosť o ďalšie dieťa do 6 rokov veku,

- dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom a s lekárom so špecializáciou (gynekológia a pôrodníctvo),

- povinné verejné zdravotné poistenie oprávnenej osoby,

- návšteva školy alebo VŠ ďalšieho dieťaťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti.

Podmienka bydliska na území SR sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba spĺňa aspoň dve z kritérií.

Nárok na to isté dieťa vzniká len raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa.

Nárok na príspevok nevzniká, ak:

- pre dieťa nie je uzatvorená dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti

- matka súhlasila s osvojením dieťaťa

- narodené dieťa alebo iné bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov

- dieťa sa narodilo mimo územia SR a bol vyplatený takýto príspevok alebo obdobná dávka toho istého druhu v zahraničí

- matka je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa

- sa matka od 4.mesiaca tehotenstva do pôrodu nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u gynekológa (obdobné prehliadky v cudzine, zdravotná starost. v ústavnej zdravotnej starostlivosti)

- matka po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie (bez súhlasu).

Od 1.4.2022 je účinná novela zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí.

Podstatnou zmenou je nová tzv. proaktívna služba pre občana pri životnej udalosti – narodení dieťaťa, t.j. uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa,     narodeného od 1.4.2022, bude automaticky cez informačný systém bez nutnosti podávania listinnej/elektronickej žiadosti  a  dokladovania príslušných dokladov v listinnej/elektronickej podobe občanom.

Ak sa dieťa narodilo pred 1.4.2022, podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa posudzujú a jeho suma sa určuje aj po 31.3.2022 podľa zákona platného do 31.3.2022.

Pri uplatnení nároku na príspevok pri narodení dieťaťa,  na dieťa narodené mimo územia SR od 1.4.2022 žiadateľ nepredkladá žiadosť, ale   bude predkladať v listinnej/elektronickej podobe:

- úradný preklad rodného listu dieťaťa narodeného v zahraničí (úradný preklad z českého jazyka do slovenského jazyka sa nevyžaduje) alebo iného obdobného dôkazu o jeho narodení mimo územia SR

- potvrdenie o účasti na gynekologických prehliadkach, o poradí pôrodov, o prípadnom opustení pôrodnice a dieťaťa bez súhlasu.

- doklad o tom, že príslušná inštitúcia štátu (mimo SR) vyplatila/nevyplatila oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa alebo inú dávku toho istého druhu.

Ak žiadateľ bude požadovať poukázanie príspevku pri narodení dieťaťa na iné miesto výplaty ako úrad získa preverovaním v  systémoch orgánov verejnej moci napr. poskytovanie tehotenského v Sociálnej poisťovni, alebo inú opakovanú dávku poskytovanú úradom, úradu oznámi miesto výplaty, na ktoré žiada poskytnúť príspevok pri narodení dieťaťa (tlačivo – Oznámenie o mieste výplaty)

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Štát prispieva rodičom alebo náhradným rodičom raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o súčasne narodené tri deti alebo viac detí súčasne alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá alebo viac detí súčasne.

Príspevok sa poskytuje raz ročne na každé dieťa, prvý raz pri dožití sa jedného roka detí  a posledný raz pri dožití sa 15. roku veku detí.

Príspevok sa rodičom poskytuje v sume na jedno dieťa 110,36 Eur.

Žiadosť o príspevok sa nachádza TU [ PDF] a potvrdenie riaditeľa školy TU [ PDF].

 

Prídavok na dieťa

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. [ PDF]

Prídavok na dieťa si uplatňuje oprávnená osoba  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. 

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je:

-        rodič nezaopatreného dieťaťa (podľa ich vzájomnej dohody), 

-        rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia           súdu,

-        osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného  rozhodnutia súdu,

-        plnoleté nezaopatrené dieťa,

 • ak niet  rodičov,
 • ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
 • ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • ktoré uzavrelo manželstvo,
 • ktorého manželstvo zaniklo alebo

-        maloletý rodič,  ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti na základe rozhodnutia súdu.

Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa od narodenia až do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do 25 rokov veku, ktoré sa pripravuje na budúce povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole dennou formou štúdia. 

Nárok na prídavok vzniká na každé narodené dieťa,ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku v zmysle platných právnych predpisov.

Nárok na prídavok vzniká oprávnenej osobe, ak

a) sa stará o nezaopatrené dieťa,

b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je občanom EÚ.

Nárok na prídavok nevzniká, ak

-        sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia, alebo

-        je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody,

-        sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike. 

Oprávnená osoba je povinná po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa oznámiť platiteľovi  akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. To neplatí, ak táto oprávnená osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Oznámenie oprávnenej osoby o spôsobe a mieste zabezpečovania starostlivosti o dieťa sa týka výlučne nezaopatrených detí, ktoré od účinnosti zákona, teda od 1. 2. 2014 a neskôr dovŕšili vek troch rokov a teda nezahrňuje nezaopatrené deti, ktoré dosiahli vek troch rokov do konca januára 2014. Tlačivo oznámenia  je prístupné TU [ PDF] !

Oznámenie o spôsobe a mieste zabezpečovania starostlivosti o dieťa preukazuje oprávnená osoba najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo tri roky veku.

Pokiaľ by v období od už zrealizovaného oznámenia došlo k podstatnej zmene  spôsobu a miesta výkonu starostlivosti o dieťa (napríklad vylúčenie zo zariadenia, zmena zariadenia a podobne) v porovnaní s údajmi podľa už skôr oprávnenou osobou zrealizovaného oznámenia, takúto zmenu je povinná oprávnená osoba oznámiť úradu. Za podstatnú zmenu nemožno považovať napríklad obdobie, kedy dieťa je prechodne u starých rodičov na prázdninách alebo je choré, prípadne na dovolenke, avšak stále je v evidencii predškolského zariadenia.

žiadosti o prídavok na dieťa [ PDF] je potrebné priložiť rodný list dieťaťa spolu s fotokópiu na porovnanie, občiansky preukaz žiadateľa, potvrdenie základnej, strednej alebo vysokej školy ak ju dieťa navštevuje (potvrdenie nájdete TU [ PDF]) . V prípade, že sa žiadateľ zdržiava s dieťaťom v štáte, ktorý nie je členom EÚ k žiadosti priloží aj potvrdenie, že žiadateľ je povinne verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike.

Výška prídavku na dieťa v súčasnosti je 25,88 Eur.

Nárok na prídavok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok patril. Znamená to, že žiadateľ o prídavok si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

 

Príplatok k prídavku na dieťa

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. [ PDF]

Príplatok k prídavku na dieťa  je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

 Nárok si môže uplatniť rodič alebo náhradný rodič, ktorý je poberateľom prídavku na dieťa.

 O príplatok k prídavku môže požiadať len rodič, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 • je poberateľom dôchodku (starobného, predčasného starobného, invalidného o viac ako 70%, výsluhového po dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo je poberateľom dôchodku v cudzine),
 • je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie,
 • nevykonáva zárobkovú činnosť,
 • nemá priznaný daňový bonus na nezaopatrené dieťa, na ktoré poberá prídavok na dieťa.

 Tieto podmienky platia:

-          pre rodiča, ktorý žiada o príplatok k prídavku,

-          pre druhého rodiča alebo

-          pre  manžela rodiča dieťaťa, ktorý nie je rodičom dieťaťa.

Všetky uvedené podmienky musia spĺňať obe posudzované osoby a zároveň nevykonávať zárobkovú činnosť. Ak je dieťa zverené len jednému z rodičov, splnenie podmienok na príplatok sa u druhého rodiča neskúma.

Výška príplatku k prídavku na dieťa v súčasnosti je 12,14 Eur.

Tlačivo žiadosti je prístupné TU [ PDF].

Žiadateľ o príplatok k prídavku na dieťa si môže uplatniť nárok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

Rodičovský príspevok

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [ PDF]

Rodičovský príspevok sa uplatňuje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby.

Výška rodičovského príspevku je:

- 280 Eur - ak žiadateľ nemal nárok na materské

- 383,80 Eur - ak žiadateľ mal nárok na materské

Pri súčasne narodených dvoch alebo viac deťoch sa výška rodičovského príspevku zvyšuje o 25% na každé dieťa. 

Tlačivo žiadosti nájdete TU [ PDF].

Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na rodičovský príspevok  je rodič dieťaťa  alebo  fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

K uplatneniu nároku na rodičovský príspevok je potrebná informácia zo sociálnej poisťovne o nároku na materské, od ktorej sa odvíja nárok na rodičovský príspevok.

Nárok na výplatu rodičovského príspevku trvá aj vtedy, ak rodič vykonáva zárobkovú činnosť a starostlivosť o dieťa zabezpečí  sám, druhým rodičom alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa,

-     ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka, a

-         na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto ( zverené) dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. Znamená to, že žiadateľ o rodičovský príspevok si môže uplatniť nárok na príspevok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

Nárok na rodičovský príspevok od troch do šiestich rokov veku dieťaťa vzniká po posúdení zdravotného stavu dieťaťa. Tlačivo žiadosti na posúdenie zdravotného stavu dieťaťa na účely ŠSD nájdete TU [ PDF] a tlačivo lekárskeho nálezu na účely ŠSD nájdete TU [ PDF].


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 17.05.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac