Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok aj pre rodičov detí, ktoré neprijali v spádových materských školách

Zákon č. 571/2009 o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rodičovský príspevok je určený na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa:

a) do troch rokov veku,

b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,

c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe alebo

d) do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Výška rodičovského príspevku je zákonom daná v dvoch úrovniach a odvíja sa od nároku na materské viažuce sa ku starostlivosti o konkrétne dieťa:

- v nižšej výške - ak žiadateľ nemal nárok na materské. Základná suma sa zvyšuje o 25%, ak sú súčasne narodené dve a viac detí a to na každé ďalšie súčasne narodené

- vo vyššej výške - ak žiadateľ mal nárok na materské, na dieťa, na ktoré si uplatňuje RP (podstatné je, že vznikol nárok, nie vyplatená suma). Základná suma sa zvyšuje o 25%,  ak sú súčasne narodené dve a viac detí a to na každé ďalšie súčasne narodené.

- vo výške rozdielu medzi RP a materským (ak výška materského za celý kalendárny mesiac je nižšia ako suma RP.

Sumy RP sa znižujú o 50% v prípade, ak staršie dieťa poberateľa RP zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

Žiadosť spolu s prílohami sa predkladá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa.

Žiadosť je možné doručiť:

  • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis

Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím 6 mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Rodičovský príspevok sa vypláca:

- za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca;

- mesiac pozadu;

- počas poberania RP sa neskúma príjem, t.j. rodič môže vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť v SR.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je

- rodič dieťaťa alebo

- fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu (NOS, PS, poručníctvo, osvojenie)

- manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Ak je viac oprávnených osôb, ktoré sa starajú o dieťa, nárok na RP má len jedna osoba.

Ak je v rodine viac detí (vlastné, dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, dieťa zverené ) vzniká nárok len na jeden RP a len jednému rodičovi.

Ak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca oprávnenej osobe podľa písomnej dohody rodičov. Ak nedôjde k písomnej dohode pri zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca striedavo počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť.

Pri spoločnej osobnej starostlivosti sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov.

Ak oprávnené osoby nepredložia do 31.1.2023 písomnú dohodu o zmene oprávnenej osoby na výplatu príspevku alebo písomný prejav vôle oprávnenej osoby, ktorej sa príspevok nevyplácal, platiteľ príspevku vypláca príspevok oprávnenej osobe, ktorej patril príspevok podľa zákona účinného do 31.12.2022.

Podmienky nároku

- zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej osobe,

- trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzinca) oprávnenej osoby na území SR alebo je osobou podľa Nariadení Európskeho parlamentu (ďalej len „EP“) a Rady Európskeho spoločenstva (ďalej len „ES“) o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Nárok nevzniká, ani jednému rodičovi, ak:

- jeden z rodičov má nárok na materské alebo obdobnú dávku v štátne EÚ

- jednému z rodičov sa poskytuje príspevok na starostlivosť o dieťa

- oprávnená osoba sa s dieťaťom zdržiava mimo štátov EÚ a v tom čase nie je povinne verejne zdravotne poistená v SR

- maloletý rodič nemá priznané rodičovské práva a povinnosti

- rodič má predchádzajúce dieťa zverené do NS alebo druhému rodičovi a na to dieťa je vyplácaný RP náhradnému rodičovi alebo druhému rodičovi.

MATERSKÉ ws RP

Poberanie materského obidvoma rodičmi

Zákon o rodičovskom príspevku  zohľadňuje poberanie materského u obidvoch rodičov, t. j. ak matke vznikol nárok (v minulosti) na materské a otcovi vznikol na toto dieťa tiež nárok na materské, môže si požiadať o RP vo vyššej sume ktorýkoľvek z rodičov, ak toto materské bolo vyplácané v súvislosti s konkrétnym dieťaťom, na ktoré  rodič žiada vyplácať RP.

Znamená to, že nie je rozhodujúce, ktorý z rodičov mal ako posledný nárok na materské, ale rozhodujúce je to, či nárok ako taký vznikol a bol vyplácaný na dieťa, na ktoré sa nárok na RP uplatňuje.

Ak napr. otec dieťaťa mal  pri osobnej starostlivosti o konkrétne dieťa nárok na materské napríklad 7 dní a nárok mu zanikol z dôvodu, že prestal zabezpečovať dieťaťu osobnú starostlivosť pretože začal vykonávať zárobkovú činnosť, potom bez ohľadu na  dobu poberania materského má nárok na vyššiu sumu RP.

V prípade, že jeden rodič je na RP so starším dieťaťom a druhému rodičovi vznikne nárok na materské  v súvislosti s očakávaným narodením ďalšieho dieťaťa, úrad zastaví výplatu RP až do rozhodnutia SP o materskom druhému rodičovi. Tu je podstatná výška priznaného materského. Ak je nižšia ako RP, pokračuje sa vo výplate RP vo výške rozdielu.

Ak je materské vyššie ako RP, ten sa odníme. Nie je možný súbeh materského a RP.

Ak bolo materské vyplatené v alikvótnej čiastke (bez rozdielu na výšku) – je nárok na celý RP. Rozdiel medzi materským a RP sa posudzuje v prípade nároku na materské vyplatené za celý mesiac.

- Informácia o nároku na materské je prioritne dôležitá na posúdenie nároku na RP. Ak si o RP požiada jedna z oprávnených osôb, úrad musí mať preukázaný nárok na materské u žiadateľa, ale aj u druhej oprávnenej osoby.

- otec dieťaťa si môže v SP uplatniť nárok na materské najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu až do troch rokov veku dieťaťa.

- v prípade, že žiadateľom je otec (osoba vykonávajúca zárobkovú činnosť) a Sociálna poisťovňa uvedie „neuplatnený nárok na materské, iný dôvod“, úrad oslovuje žiadateľa/otca za účelom spísania čestného vyhlásenia, v ktorom otec uvedie, že neprerušil výkon zárobkovej činnosti a neprevzal dieťa do starostlivosti, na ktoré si uplatňuje nárok na RP – tlačivo "Čestné prehlásenie k rodičovskému príspevku vo veci materského" (viď nižšie).

- ak jedna z oprávnených osôb poberá/nepoberá materské z Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, je povinná v papierovej forme predložiť potvrdenie o materskom.

Žiadosť o rodičovský príspevok [ DOCX]

Čestné prehlásenie k rodičovskému príspevku vo veci materského [ DOCX]

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok [ DOCX]

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok [ PDF]

Vyhlásenie o bydlisku [ PDF]

Poučenie pre občana žiadajúceho o ŠSD [ PDF]

Poučenie o rodinných dávkach EÚ

Žiadosť o odňatie rodičovského príspevku [ DOCX]

Žiadosť o odňatie rodičovského príspevku [ PDF]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF]

Tlačivá v inom ako slovenskom jazyku NEMOŽNO POUŽIŤ NA ÚRADNÉ ÚČELY. Klienti predkladajú úradom tlačivá v slovenskom jazyku.

Tlačivá v iných jazykoch slúžia iba ako pomôcka pre klientov

Nyomtatványok magyar fordítása: A más nyelvű űrlapok csak segítségül szolgálnak az ügyfeleknek

Nyilatkozat lakóhely igazolására [ PDF]

Szülői támogatás iránti kérelem [ DOCX]

Український переклад естампів: Форми на інших мовах служать лише як допомога клієнтам

Управління праці, соціальних питань та сім'ї [ PDF]

Декларація про місце проживання [ PDF]

Заява на оцінку стану здоров'я для призначення державних соціальних виплат [ PDF]

Заява на отримання батьківської допомоги [ DOCX]

English translation of prints: Forms in other languages ​​serve only as an aid to clients 

Office of Labour, Social Affairs and Family [ PDF]

Application for parental benefit [ DOCX]

Deutsche Übersetzung von Drucken: Formulare in anderen Sprachen dienen lediglich als Hilfestellung für Kunden

Wohnsitzerklärung  [ PDF]

Antrag auf Elterngeld [ DOCX]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 16.05.2024

Tlačiť