Periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia a revízia bleskozvodov - 2021

Zákazka pozostáva: a) Periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia (objekt RSP, objekt ZS, objekt Vrátnica v CDR Zlatovce a chata H. Súča) podľa vyhlášky MPSVR SR č 508/2009, v znení neskorších predpisov 398/2013 a noriem ako napr. STN 33 2000-6, STN 33 1500 a ďalších noriem a predpisov. b) Zákazka na vykonanie revízie bleskozvodov objektov (objekt Trafostanica, objekt Kotolňa a Dielňa, objekt RSP, 4 rodinné domy, 2 klubovne, objekt Vrátnica v CDR Zlatovce)a chata H. Súča podľa vyhl. 508/2009 v znení neskorších predpisov 398/2013 a noriem ako napr. STN 33 2000-6, STN 33 1500, STN 62 305 1 až 4 a ďalších noriem a predpisov. Súčasťou je vypracovanie revíznej správy/protokolu o vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky k jednotlivým zariadeniam na základe vykonanej revízie bleskozvodov, OPaOS a elektrického zariadenia v objektoch CDR Zlatovce, ktoré sú nutné vykonať vzhľadom na dodržiavanie predpisov BOZP a PO a vzhľadom na termíny povinnosti vykonávania jednotlivých revízií: 1. Elektroinštalácia v objektoch RSP, ZS, Vrátnica a chata H. Súča – zdroj elektrického prúdu sekundárny káblový vývod z rozvodnej siete NN ( celkom u 4 objekty), 2. Bleskozvod objektov RSP a Trafostanica, Kotolňa a Dielňa, 4 rodinné domy, 2 klubovne, Vrátnica a chata H. Súča (celkom 29 zvodov).


 

Dátum vytvorenia stránky: 16.07.2021

Tlačiť