Periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia, revízia bleskozvodov a revízie elektrických spotrebičov 2020

Zákazka pozostáva z vykonania: a) Periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia (Admin. budova, viacúčelová sála, garáže sl.mot.voz. a 6 krát kanál ÚK) podľa vyhlášky MPSVR SR č 508/2009, v znení neskorších predpisov 398/2013 a noriem ako napr. STN 33 2000-6, STN 33 1500 a ďalších noriem a predpisov. b) Zákazka na vykonanie revízie bleskozvodov objektov (11 rodinných domov, 3 klubovne, a sklady v CDR Zlatovce) podľa vyhl. 508/2009 v znení neskorších predpisov 398/2013 a noriem ako napr. STN 33 2000-6, STN 33 1500, STN 62 305 1 až 4 a ďalších noriem a predpisov. c) Predmetom zákazky je aj zabezpečenie výkonu pravidelných Odborných skúšok (ďalej len „revízie“) elektrických spotrebičov v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. (STN 331610, STN 331600, STN 331500). Súčasťou je vypracovanie revíznej správy/protokolu o vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky k jednotlivým zariadeniam na základe vykonanej revízie bleskozvodov, OPaOS elektrického zariadenia v objektoch CDR Zlatovce a elektrických spotrebičov, ktoré sú nutné vykonať vzhľadom na dodržiavanie predpisov BOZP a PO a vzhľadom na termíny povinnosti vykonávania jednotlivých revízií.


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.08.2020

Tlačiť