Výzva na predkladanie cených ponúk - Kontrola a čistenie komínov