Podmienky zaradenia do evidencie

Podmienky zaradenia do evidencie.

Uchádzač o zamestnanie  je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý:

 • nie je zamestnanec, ak nie je ustanovené inak,
 • nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo  pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť  na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, ak nie je ustanovené inak
 • neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
 • nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte EÚ alebo v cudzine

Maximálna výška mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie, ktorý vykonáva túto zárobkovú činnosť počas evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je 148,57 EUR. Skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie za uplynulý kalendárny mesiac v termíne, ktorý mu stanoví úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.


Občan, ktorý má záujem využiť poskytovanie služieb zamestnanosti má možnosť uchádzať sa o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na základe osobne podanej písomnej  na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt. Do evidencie sa zaradí odo dňa osobného podania písomnej žiadosti.


Ak uchádzač o zamestnanie požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní odo dňa:

 1. skončenia zamestnania
  - zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po skončení zamestnania
 2. skončenia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti
  -
  zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti
 3. skončenia sústavnej prípravy na povolanie
  - zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po skončení sústavnej prípravy na povolanie
 4. skončenia osobnej celodennej starostlivosti o dieťa
  -
  zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej celodennej starostlivosti o dieťa
 5. skončenia osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná
  na osobnú celodennú opateru
  - zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru, starostlivosť o takúto osobu sa preukazuje čestným vyhlásením
 6. skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti
  - zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti
 7. skončenia invalidity
  - zaradí do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po skončení invalidity
 8. skončenia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody
  - zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody
 9. právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku
  - zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý:

 1. plní povinnú školskú dochádzku , a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku
 1. sa sústavne pripravuje na povolanie
 2. je dočasne práceneschopný
 3. má nárok na materské
 4. má priznaný starobný dôchodok, alebo invalidný dôchodok a dovŕšil vek potrebný na starobný dôchodok
 5. bol vyradený na vlastnú žiadosť, po obdobie trvania troch mesiacov jeho vyradenia
 6. bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu s úradom - sankčné vyradenie z evidencie UoZ, znova sa zaradí do evidencie až po uplynutí 3 šiestich  mesiacov
 7. Nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú činnosť podľa § 49 ods.1 alebo § 57ods.1, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok, a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia tejto povinnosti, to neplatí ak občan vrátil pomernú časť poskytnutého príspevku alebo nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku.
 8. nespĺňa podmienky evidencie (je zamestnanec, vykonáva alebo prevádzkuje zárobkovú činnosť alebo prekročí výšku zárobkovej činnosti 148,57 EUR).

 

Dátum vytvorenia stránky: 19.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac