Povinnosti uchádzača o zamestnanie

Uchádzač o zamestnanie je povinný :

● do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, 

 

●  aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu

v termíne a na mieste určenom úradom, formy osobného preukazovania hľadania zamestnania sú:

-   žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi,

-   doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,

-  potvrdenie  príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s dátumom prevzatia,

-  preukázateľné začatie konania vo veci  poskytovania osobnej asistencie

-  preukázateľné začatie konania vo veci  poskytovania pracovnej asistencie

-  žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu,

-  žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania.

 

● na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom (vyjadrenie zamestnávateľa o prijatí/neprijatí do ponúknutého vhodného zamestnania je uchádzač povinný doručiť úradu v termíne určenom úradom.

Dátum vytvorenia stránky: 19.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac