Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Informácia pre ABSOLVENTOV o zaevidovaní sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení strednej/vysokej školy je dobrovoľné, t.j. nehovoríme o povinnosti, ale o možnosti stať sa evidovaným uchádzačom o zamestnanie.

 U absolventov vysokých škôl sa za ukončenie sústavnej prípravy na povolanie považuje deň vykonania štátnej záverečnej skúšky. Ak si absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie  do 10 kalendárnych dní od vykonania štátnej skúšky, úrad ho zaradí do evidencie odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky. Ak to však nestihne v tejto lehote, úrad zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie absolventa odo dňa osobného podania žiadosti.

Sústavná príprava občana na povolanie začína u študentov vysokých škôl dňom zápisu na vysokú školu. 

V prípade, ak si absolvent I./II. stupňa vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie po vykonaní štátnej záverečnej skúšky, úrad zaradí takéhoto občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie, pričom neprihliada na skutočnosť, či občan má alebo nemá podanú žiadosť, resp. prihlášku na vysokoškolské štúdium II./III. stupňa vysokej školy.

Po prijatí na vysokoškolské štúdium II./III. stupňa je uchádzač o zamestnanie povinný predložiť úradu rozhodnutie o danej skutočnosti a potvrdenie o zápise na štúdium. Následne úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zápisu na vysokú školu.

Výnimkou je situácia, ak sa zápis na štúdium na vysokej škole uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium, t.j. výnimkou je situácia, ak sa zápis uskutoční pred 1. septembrom. V takomto prípade sa uchádzač o štúdium stáva študentom od začiatku tohto akademického roka, t.j. 1 septembrom, avšak pri sledovaní podmienky, že do 15. augusta pred začatím tohto akademického roka neoznámi písomne vysokej škole, že svoj zápis ruší.

V prípade, ak bude absolvent I./II stupňa vysokej školy súvisle pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na II./III. stupni vysokej školy (bude automaticky prijatý na ďalší stupeň vysokoškolského štúdia, bez povinnosti absolvovať prijímací pohovor), úrad takéhoto občana nezaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nakoľko obdobie od získania vysokoškolského vzdelania I. stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium II. stupňa alebo od získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium III. stupňa , ak zápis na vysokoškolské štúdium II. stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, alebo ak zápis na vysokoškolské štúdium III. stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie II. stupňa sa považuje za sústavnú prípravu občana na povolanie.    

Absolventovi strednej školy stačí podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10. septembra daného kalendárneho roku, nakoľko aj preňho platí 10 dňová lehota, ale absolvent strednej školy  je  považovaný za nezaopatrené dieťa do 31. augusta a rodičovi  ešte za toto obdobie patrí prídavok na dieťa. Absolvent strednej školy si však žiadosť môže podať aj skôr, bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, ak o to má záujem. Aj v takomto prípade rodičovi patrí prídavok na dieťa najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole.

V prípade, ak bude absolvent strednej školy pokračovať v štúdiu na vysokej škole, t.j. ak si podal prihlášku na štúdium na vysokú školu, žiadosť o zaradenie do evidencie mu stačí podať do 10. septembra, ale len v prípade, ak na štúdium nebol prijatý. Ak na vysokoškolské štúdium prijatý bol, úrad ho do evidencie nezaradí. 

Ak si absolvent nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zákonom stanovenej lehote, je považovaný za dobrovoľne nezamestnaného, z čoho mu vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie resp. doplatiť si alikvotnú časť. 

Dátum vytvorenia stránky: 13.06.2011
Dátum aktualizácie: 23.06.2023

Tlačiť