Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIE PROJEKTU „Pomáhame odídencom“/ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗМІНУ ДЖЕРЕЛА ФІНІНСУВАННЯ ПРОЄКТУ „Допомагаємо біженцям“

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIE PROJEKTU „Pomáhame odídencom“

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania príspevku  

poskytovaného v zmysle národného projektu „Pomáhame odídencom“ realizovaného v zmysle podľa § 54 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na základe uzatvorených dohôd o poskytnutí príspevku Vám oznamujeme, že príspevok sa poskytuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v zmysle národného projektu „Pomáhame odídencom“ realizovaného podľa § 54 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Financovanie celkových oprávnených výdavkov národného projektu v rámci vyzvania bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Výška pomoci je 100% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s čl. 120 ods. 9 a s článkom 98 ods. 4 všeobecného nariadenia pre programové obdobie 2014 – 2020 (aktivity zamerané na podporu sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie Ruskej federácie).

Upozornenie:

Poberateľ príspevku berie na vedomie, že príspevok je prostriedkom vyplateným z Európskeho sociálneho fondu. Na poskytnutie týchto prostriedkov, kontrolu týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Poberateľ príspevku súčasne berie na vedomie, že sa stáva súčasťou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov.

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312101CUA2 bola zverejnená na:  https://www.crz.gov.sk/zmluva/7747475/

ОГОЛОШЕННЯ  ПРО  ЗМІНУ  ДЖЕРЕЛА ФІНІНСУВАННЯ  ПРОЄКТУ

Допомагаємо біженцям

О Г О Л О Ш Е Н Н Я про зміну джерела фінансування фінансової допомоги,  

яка надається в рамках національного проєкту Допомагаємо біженцям, що реалізується відповідно до § 54 абз. 6 закону № 5/2004 Збірки законів Про служби зайнятості та про зміни та доповнення до деяких законів з поправками.

На основі укладених угод про надання фінансової допомоги повідомляємо, що допомога надається з джерел Європейського соціального фонду в рамках національного проєкту Допомагаємо біженцям, який реалізується відповідно до § 54 абз. 6 закону № 5/2004 Збірки законів Про служби зайнятості та про зміни та доповнення до деяких законів з поправками та в рамках Операційної програми Людські ресурси.

Фінансування загальних прийнятних витрат національного проєкту здійснюватиметься згідно з правилами, встановленими чинною Стратегією фінансування Європейських структурних та інвестиційних фондів на програмний період 2014 – 2020.

Розмір допомоги становить 100% загальної суми прийнятних витрат відповідно до ст. 120 абз. 9 та до ст. 98 абз. 4 загальної директиви на програмний період 2014 – 2020 (заходи, спрямовані на підтримку соціально-економічної інтеграції громадян третіх країн та вирішення міграційних проблем, що виникли внаслідок військової агресії Російської Федерації).

УВАГА:

Отримувач фінансової допомоги бере до відома, що допомога є коштами, що виплачуються з державного бюджету Словацької Республіки та Європейского соціального фонду. Надання цих коштів, контроль за цими коштами та контроль за їх несанкціонованим використанням регулюються спеціальними нормативними актами (закон № 357/2015 Збірки законів Про фінансовий контроль та аудит та про зміни та доповнення до деяких законів з поправками, закон №  523/2004 Збірки законів Про бюджетні правила державного управління та про зміни та доповнення до деяких законів з поправками, закон № 292/2014 Збірки законів Про допомогу, що надається з Європейских структурних та інвестиційних фондів та про зміни та доповнення до деяких законів з поправками). Отримувач фінансової допомоги також бере до відома, що стає частиною системи фінансового управління структурних фондів.

Угода про надання безповоротної фінансової допомоги № Z312101CUA2 була опублікована на:  https://www.crz.gov.sk/zmluva/7747475/ 

Dátum vytvorenia stránky: 25.04.2023
Dátum aktualizácie: 26.04.2023

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie