Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

S účinnosťou od 01.01.2024  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) budú akceptovať ako preukázanie práce neschopnosti evidovaného uchádzača o zamestnanie výlučne elektronické pracovné neschopnosti (ďalej len „ePN“).

Uchádzač o zamestnanie v prípade, že bude po  01.01.2024 dočasne práce neschopný, si od ošetrujúceho alebo odborného lekára vyžiada odpis ePN.  Vydanie odpisu „ePN“ zo strany lekára je v súlade s §12a odst.3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Upozornenie :

Lekár nevydáva automaticky odpis ePN, o vydanie odpisu musí požiadať uchádzač o zamestnanie.

UoZ je povinný predložiť odpis ePN úradu do troch pracovných dní odo dňa jeho vystavenia.

Pri skončení pracovnej neschopnosti je uchádzač o zamestnanie povinný predložiť odpis ePN osobne nasledujúci deň po skončení pracovnej neschopnosti, ak sa s úradom práce nedohodne inak.

Upozornenie:

Uvedené sa vzťahuje na prípady, kedy uchádzač o zamestnanie bude mať začiatok pracovnej neschopnosti po 01.01.2024.

Uchádzači o zamestnanie, ktorí mali vystavené potvrdenie o pracovnej neschopnosti na formulári úradu so začiatkom vzniku pracovnej neschopnosti do 31.12.2023, skončenie takejto pracovnej neschopnosti bez ohľadu na dátum skončenia pracovnej neschopnosti po 01.01.2024 preukážu a doručia miestne príslušnému úradu na formulári úradu. 

Dátum vytvorenia stránky: 10.01.2024
Dátum aktualizácie: 31.01.2024

Tlačiť