Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Projekt "Pracuj v školskej kuchyni"

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 1.8.2019 začína v zmysle §54 ods.1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovať projekt „Pracuj v školskej kuchyni“.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo projekt v spolupráci so ZMOS a bude realizovaný úradmi práce v jednotlivých regiónoch.

Projekt sa spúšťa od augusta, po dohode so ZMOS sa prvé pracovné miesta sa začnú vytvárať od septembra 2019.

Cieľ projektu:

  • pomôcť školám a ich zriaďovateľom pri nábehu na podávanie bezplatných obedov pre žiakov základných škôl
  • finančná podpora je odpoveďou na obavy zriaďovateľov a škôl, či nová, doposiaľ nikde na Slovensku neodskúšaná, že situácia s podávaním obedov  nebude zlyhávať na nedostatku pomocného a odborného personálu v kuchyniach škôl
  • na projekt je vyčlenených 8,5 mil. € na zamestnanie cca 1 034 uchádzačov o zamestnanie z evidencie úradov práce

 

Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v rámci projektu sú: 

  • základné školy, ktoré sú zaradené do siete základných škôl podľa školského zákona,
  • zriaďovatelia základných škôl, ktoré sú zaradené do siete základných škôl podľa školského zákona,
  • materské školy s právnou subjektivitou, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú stravu pre základné školy,
  • zriaďovatelia materských škôl bez právnej subjektivity, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú stravu pre základné školy,
  • školské jedálne s právnou subjektivitou.

V rámci projektu je zamestnávateľovi poskytovaný finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce (CCP)  prijatého zamestnanca na podporované pracovné miesto na úhradu 95 % celkovej ceny práce zamestnanca/mesiac, najviac však vo výške  minimálnej celkovej ceny práce v SR, t.j. na rok 2019 v sume maximálne 703,04 / mesiac.

Zamestnávateľ si môže požiadať aj o poskytnutie jednorazového  finančného príspevku na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom zamestnávania, ako napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie, úrazové poistenie vo výške 4 % z CCP vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve SR za I. - III štvrťrok 2018, t.j. na rok 2019 v sume maximálne  53,21 €

Finančný príspevok sa poskytne  zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie (UoZ) z oprávnenej cieľovej skupiny,  ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času  na dobu minimálne 6 mesiacov, pričom finančný príspevok sa zamestnávateľovi poskytne najviac počas 10 mesiacov (školský rok), v závislosti od dohodnutej doby trvania pracovného pomeru.

V rámci prípravy uchádzačov na spomínané pracovné miesta zamestnávatelia tiež získali:

  1. jednorazový finančný príspevok 50,00 € pre uchádzača o zamestnanie (UoZ) na vykonanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti tzv. „Hygienické minimum“,
  2. jednorazový finančný príspevok 10,00 € pre UoZ na vydanie zdravotného osvedčenia (potravinársky preukaz).

Príloha 1.

Príloha 2.

Príloha 3. 

Dátum vytvorenia stránky: 01.08.2019
Dátum aktualizácie: 31.01.2022

Tlačiť