Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny počas krízovej situácie

*

Zákonom č. 73/2020 Z. z. zo dňa 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 sa novelizoval aj zákon č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov a rieši platnosť pobytov, ktoré by uplynuli počas krízovej situácie. Kým dôjde k zapracovaniu legislatívnych opatrení do zákona o službách zamestnanosti v súvislosti s prijatými  zmenami v zákone o pobyte cudzincov a z dôvodu riešenia možnosti zamestnania dotknutých štátnych príslušníkov tretích krajín počas krízovej situácie dávame nasledovné usmernenie:

*

Usmernenie k zamestnaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým uplynula platnosť prechodného pobytu na účel zamestnania v čase krízovej situácie

*

*V zmysle § 131i ods. 1 zákona o pobyte cudzincov

(1) Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), alebo ktorého platnosť by skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie

Štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný

  • podľa § 21b zákona o službách zamestnanosti (potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta), ktorému v čase krízovej situácie uplynie prechodný pobyt na účel zamestnania alebo podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu a v čase krízovej situácie ešte nebol obnovený prechodný pobyt,
  • podľa § 22 zákona o službách zamestnanosti (povolenie na zamestnanie), ktorému v čase krízovej situácie uplynie prechodný pobyt na účel zamestnania, prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v ČŠ, alebo podal žiadosť o obnovenie uvedených pobytov a v čase krízovej situácie ešte nebol obnovený prechodný pobyt,

môže v období uvedenom v § 131i ods. 1 zákona o pobyte cudzincov pracovať za podmienok:

  • bez potreby vydania nového potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta resp. udelenia nového povolenia na zamestnanie,
  • len u zamestnávateľa, u ktorého pracoval v čase udeleného prechodného pobytu a v pracovnej zmluve budú uzatvorené minimálne rovnaké podmienky ako doteraz (t.j. nedochádza k zmene miesta výkonu práce, profesie ani zamestnávateľa),
  • zamestnávateľ doložil úradu práce platnú pracovnú zmluvu.

Povinnosť zamestnávateľa

Zamestnávateľ písomne informuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zamestnaní takýchto štátnych príslušníkoch tretích krajín do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania predložením kópie platnej pracovnej zmluvy.

V prípade zmeny miesta výkonu práce do iného okresu, zmeny zamestnávateľa alebo pracovnej pozície musia tieto zmeny prejsť povoľovacím procesom príslušného úradu práce tak ako to prebiehalo doposiaľ.

 

Usmernenie k zamestnaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým v čase krízovej situácie uplynulo obdobie zaškolenia podľa § 23a písm. u) zákona o službách zamestnanosti a nebol ešte udelený prechodný pobyt na účel zamestnania

 

V zmysle § 131i ods. 2 zákona o pobyte cudzincov

(2) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky a nemá udelený pobyt podľa tohto zákona, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie

Štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný

  • podľa § 23a ods. 1 písm. u) zákona o službách zamestnanosti, ktorému v čase krízovej situácie uplynulo určené obdobie na účel jeho zaškolenia, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese podľa § 12 písm. ai), a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania spolu so všetkými náležitosťami podľa osobitného predpisu na to isté pracovné miesto a nebol ešte udelený prechodný pobyt na účel zamestnania

môže v období uvedenom v § 131i ods. 2 zákona o pobyte cudzincov pracovať za podmienok:

  • bez potreby vydania potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
  • len u zamestnávateľa, u ktorého sa dotiaľ zaškoľoval a v pracovnej zmluve budú uzatvorené minimálne rovnaké podmienky ako doteraz (t.j. nedochádza k zmene miesta výkonu práce, profesie ani zamestnávateľa).

Povinnosť zamestnávateľa

Zamestnávateľ písomne informuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

  • o zamestnaní takýchto štátnych príslušníkoch tretích krajín do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania predložením kópie platnej pracovnej zmluvy
  • o ukončení zaškolenia takéhoto štátneho príslušníka tretej krajiny na formulári informačná karta najneskôr do siedmich pracovných dní od uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie

V prípade zmeny miesta výkonu práce do iného okresu, zmeny zamestnávateľa alebo pracovnej pozície musia tieto zmeny prejsť povoľovacím procesom príslušného úradu práce tak ako to prebiehalo doposiaľ. 

Tlačiť