Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zmeny týkajúce sa registrovaných integračných sociálnych podnikov s účinnosťou od 1. 1. 2023

Zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike“), ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2018 sa ustanovujú subjekty sociálnej ekonomiky, sociálne podniky, organizácie sektora sociálnej ekonomiky, poskytovanie podpory pre podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky a vymedzuje sektor sociálnej ekonomiky a štátnu správu v oblasti sociálnej ekonomiky.

Štatút registrovaného sociálneho podniku (integračného podniku, sociálneho podniku bývania alebo všeobecného registrovaného sociálneho podniku) priznáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, po splnení podmienok stanovených v zákone o sociálnej ekonomike.

Z hľadiska zamerania činnosti je pre oblasť zamestnanosti významný registrovaný integračný sociálny podnik (ďalej len „integračný podnik“), ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb.

Aktuálne informácie týkajúce sa zákona o sociálnej ekonomike, vrátane zmien vyplývajúcich z novely zákona o sociálnej ekonomike účinnej od 1. 1. 2023, nájdete na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Sociálna ekonomika - MPSVR SR (gov.sk)

 Dňa 1. 1. 2023 nadobudla účinnosť aj novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) v rámci ktorej boli zo zákona o službách zamestnanosti vypustené nástroje zamerané na podporu integračných podnikov a vložené do zákona o sociálnej ekonomike ako Umiestňovací príspevok  a Vyrovnávací príspevok. Zároveň boli upravené aj podmienky poskytovania týchto príspevkov.

Poskytovanie umiestňovacieho príspevku a vyrovnávacieho príspevku sa aj naďalej považuje za aktívne opatrenie na trhu práce podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o službách zamestnanosti, preto aktuálne informácie týkajúce sa týchto príspevkov nájdete na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: Príspevky pre zamestnávateľa > ÚPSVaR (gov.sk)

  

Dátum vytvorenia stránky: 24.04.2018
Dátum aktualizácie: 13.01.2023

Tlačiť