Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Samozamestanie

Samostatnou zárobkovou činnosťou je živnosť, ktorá je prevádzkovaná sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku za podmienok ustanovených v zákone č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje aj: činnosť vykonávaná podľa osobitných predpisov napr. činnosť advokátov (zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a činnosť notárov (zákon SNR č. 323/1992 Z. z. o notároch a notárskej činnosti) .Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25 tohto zákona, činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29 tohto zákona a činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58 tohto zákona.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť ( §49je nástrojom aktívnych opatrení na trhu práce  na podporu vytvárania pracovných miest formou samozamestnania. Finančný príspevok na začatie podnikania je nenávratný a je z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu. Aktuálne informácie o prostriedkoch z ESF je možné získať na www.employment.gov.sk .

O príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť môže požiadať písomne každý uchádzač o zamestnanie, evidovaný na úrade práce najmenej 3 mesiace (neplatí pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie mladšieho ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie; príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa mu poskytuje najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie).

 Príspevok sa mu poskytne, ak začne a bude túto činnosť vykonávať nepretržite najmenej 2 roky.

Príspevok poskytuje ten úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrad), v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na samostatnú zárobkovú činnosť, a to na základe splnenia podmienok uvedených v zákone č. 5/2004 Z. z. a podpísaním dohody o poskytnutí príspevku medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie. Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou. Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, a ktorému bol už poskytnutý príspevok na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

Výška príspevku je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.

Ak je klient uchádzačom o zamestnanie a uvažuje o podnikaní musí sa informovať u sprostredkovateľky na úrade, v mieste, kde je uchádzač o zamestnanie evidovaný. Je potrebné si na úrade vyžiadať žiadosť o poskytnutie príspevku a vyplniť žiadosť o absolvovanie prípravy na začatie podnikania, ktorú zabezpečuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Spolu s tlačivom "Žiadosť o poskytnutie príspevku" dostane aj formulár „Podnikateľský zámer“. Po vyplnení žiadosti o poskytnutie príspevku, je potrebné zaslať, alebo priniesť tlačivo spolu s uvedenými prílohami na úrad .


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.12.2009
Dátum aktualizácie: 24.07.2013

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac