Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Samozamestanie

Samostatnou zárobkovou činnosťou je živnosť, ktorá je prevádzkovaná sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku za podmienok ustanovených v zákone č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje aj: činnosť vykonávaná podľa osobitných predpisov napr. činnosť advokátov (zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a činnosť notárov (zákon SNR č. 323/1992 Z. z. o notároch a notárskej činnosti) .Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25 tohto zákona, činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29 tohto zákona a činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58 tohto zákona.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť ( §49je nástrojom aktívnych opatrení na trhu práce  na podporu vytvárania pracovných miest formou samozamestnania. Finančný príspevok na začatie podnikania je nenávratný a je z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu. Aktuálne informácie o prostriedkoch z ESF je možné získať na www.employment.gov.sk .

O príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť môže požiadať písomne každý uchádzač o zamestnanie, evidovaný na úrade práce najmenej 3 mesiace (neplatí pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie mladšieho ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie; príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa mu poskytuje najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie).

 Príspevok sa mu poskytne, ak začne a bude túto činnosť vykonávať nepretržite najmenej 2 roky.

Príspevok poskytuje ten úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrad), v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na samostatnú zárobkovú činnosť, a to na základe splnenia podmienok uvedených v zákone č. 5/2004 Z. z. a podpísaním dohody o poskytnutí príspevku medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie. Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou. Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, a ktorému bol už poskytnutý príspevok na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

Výška príspevku je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.

Ak je klient uchádzačom o zamestnanie a uvažuje o podnikaní musí sa informovať u sprostredkovateľky na úrade, v mieste, kde je uchádzač o zamestnanie evidovaný. Je potrebné si na úrade vyžiadať žiadosť o poskytnutie príspevku a vyplniť žiadosť o absolvovanie prípravy na začatie podnikania, ktorú zabezpečuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Spolu s tlačivom "Žiadosť o poskytnutie príspevku" dostane aj formulár „Podnikateľský zámer“. Po vyplnení žiadosti o poskytnutie príspevku, je potrebné zaslať, alebo priniesť tlačivo spolu s uvedenými prílohami na úrad .


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.12.2009
Dátum aktualizácie: 24.07.2013

Tlačiť