Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

V zmysle zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Úrad poskytuje občanom, uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a zamestnávateľom informačné a poradenské služby.

Informačné a poradenské služby na účely zákona o službách zamestnanosti sú služby pri:

  • voľbe povolania,
  • výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania a
  • výbere zamestnanca,
  • adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní.

Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú aj služby pri poskytovaní informácií a odborných rád o:

  • požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy povolaní,
  • možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
  • predpokladoch na výkon povolania,
  • možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti,
  • podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a
  • podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu.

Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania (preventívne poradenstvo) sú služby pre žiakov základných škôl (ZŠ) a stredných škôl (SŠ), resp. ich zákonných zástupcov zamerané predovšetkým na poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania, ktorých cieľom je pomáhať žiakom ZŠ/SŠ alebo ich zákonným zástupcom pri rozhodovaní sa o otázkach voľby povolania a budúcej pracovnej kariéry.

Informačné a poradenské služby pre výber zamestnania a jeho zmenu zahŕňajú poskytovanie informácií a odborných rád súvisiacich so zdravotnými požiadavkami a požiadavkami na odborné zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovnom mieste.

Informačné a poradenské služby pri výbere zamestnanca zahŕňajú poskytovanie informácií a odborných rád zamestnávateľom pri hľadaní vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto.

Informačné a poradenské služby pri adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní sú poskytované zamestnávateľom a sú zamerané na uľahčenie adaptácie ich zamestnancov v novom zamestnaní.

Informačné a poradenské služby poskytuje úrad bezplatne.

Informačné a poradenské služby môže na základe písomnej dohody uzatvorenej s ústredím poskytovať aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, odborných poradenských službách, vzdelávaní a príprave pre trh práce a pri začleňovaní znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce.


 

Dátum vytvorenia stránky: 16.06.2015
Dátum aktualizácie: 12.10.2022

Tlačiť