Koordinačná pracovná skupina

Na základe „Rozpracovania programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR" vyplynula úloha, vytvoriť pri Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny koordinačnú pracovnú skupinu pre otázky znižovania dlhodobej nezamestnanosti žien a zvyšovania zamestnanosti starších žien podporou podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti.

Koordinačná pracovná skupina je poradným odborným orgánom ústredia pre problematiku znižovania dlhodobej nezamestnanosti žien a  zvyšovania miery zamestnanosti starších žien podporou podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti.

Koordinačná pracovná skupina pôsobí v súlade s postavením a úlohami MPSVR SR a ústredia. Vo svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády, programovým vyhlásením vlády, štatútom a vlastnými uzneseniami a závermi.

Úlohy koordinačnej pracovnej skupiny :

  • príprava návrhov aopatrení, smerujúce kzabezpečeniu koordinácie činnosti, úradov práce, sociálnych vecí arodiny (ďalej len „úradov") voblasti služieb zamestnanosti so zameraním na problematiku riešenia dlhodobej nezamestnanosti žien prostredníctvom podpory podnikania asamostatnej zárobkovej činnosti a zabezpečuje synergické pôsobenie aktivít zvecného a časového hľadiska,
  • príprava opatrení smerujúce ku koordinácii aktivít voblasti politiky trhu práce sohľadom na podnikanie žien a predkladanie návrhov a odporúčaní voblasti znižovania dlhodobej nezamestnanosti žien a zvyšovanie miery zamestnanosti starších žien svyužitím adekvátnych programov, projektov, nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce vsúlade spôsobnosťou ústredia aúradov upravenou zákonom č. 453/2003 Z.z. oorgánoch štátnej správy voblasti sociálnych vecí, rodiny aslužieb zamestnanosti azákonom č. 5/2004 Z.z. oslužbách zamestnanosti,
  • cieľom činnosti koordinačnej pracovnej skupiny je napomôcť kznižovaniu dlhodobej nezamestnanosti žien apredovšetkým zvyšovanie miery zamestnanosti starších žien podporou podnikania asamostatnej zárobkovej činnosti žien

Koordinačná pracovná skupina zasadá podľa potreby, minimálne dvakrát ročne.

Prvé zasadnutie koordinačnej pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 20.11.2009. Dňa 03.02.2010 sa realizovalo druhé stretnutie koordinačnej skupiny, kde boli rozpracované a prediskutované témy a možné riešenia pre znižovanie dlhodobej nezamestnanosti žien a zvyšovanie miery zamestnanosti starších žien podporou podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti.

Členovia koordinačnej pracovnej skupiny zvoli témy, ktorými sa budú zaoberať podrobne na nasledujúcom stretnutí :

  • Teleworking apráce na doma
  • Cvičná firma
  • Podpora samostatnej zárobkovej činnosti žien

 

Dátum vytvorenia stránky: 23.04.2010

Tlačiť