Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt „Pomáhame odídencom - poradenstvo“ / Національний проєкт "ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ - КОНСУЛЬТАЦІЇ"

Poradenské služby v rámci tohto národného projektu sú služby úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zamerané na poskytnutie základných informácií o slovenskom trhu práce so špecifickým zameraním na konkrétny región, v ktorom bude poradenstvo poskytované.

Консультаційні послуги в рамках проекту цього проєкту послуги управління праці, соціальних питань та родини спрямовані на надання базової інформації про ринок праці Словаччини з особливим акцентом на конкретний регіон, в якому будуть надаватися консультації.

 Čo je obsahom poradenstva:

 • zisťovanie profesionálnych cieľov odídenca a párovanie s možnosťami trhu práce,
 • informácie o spôsoboch a možnostiach komunikácie s potencionálnym zamestnávateľom,
 • podpora pri kontakte s potenciálnym zamestnávateľom, neziskovými alebo inými organizáciami v rámci procesu integrácie odídenca do aktívneho života,
 • pomoc pri vypracovaní základných dokumentov potrebných pri hľadaní zamestnania,
 • informácie o aktívnych opatreniach na trhu práce, napr. o možnosti ďalšieho vzdelávania a podpora pri zaraďovaní do týchto opatrení,
 • pomoc pri riešení prekážok brániacich integrácii na trh práce.

Який зміст консультацій:

 • з'ясування професійних цілей і зіставлення з можливостями на ринку праці,
 • інформація про способи та можливості спілкування з потенційним роботодавцем,
 • підтримка в контакті з потенційним роботодавцем, некомерційними або іншими організаціями в рамках процесу інтеграції біженців в активне життя,
 • допомога в оформленні основних документів, необхідних для пошуку роботи,
 • інформація про активні заходи на ринку праці, наприклад, про можливість подальшої освіти, і підтримка включення в ці заходи,
 • допомога в усуненні перешкод, що перешкоджають інтеграції на ринку праці.

Poradenský proces pozostáva z troch osobných stretnutí, každé v rozsahu 3 hodiny, spolu v rozsahu 9 hodín pre jedného odídenca. Stretnutia môžu byť individuálne alebo v skupinách v závislosti od aktuálneho záujmu odídencov a tiež od individuálnych potrieb odídencov. Okrem toho môže byť odídencom v prípade záujmu poskytnuté aj dištančné poradenstvo - telefonicky alebo emailom.

Процес консультування складається з трьох особистих зустрічей, кожна тривалістю 3 години, в цілому 9 годин для одного біженця.

Зустрічі можуть проводитися індивідуально або в групах залежно від поточних інтересів біженців, а також від індивідуальних потреб біженців. Крім того, у разі зацікавленості, біженців також може бути надана дистанційна консультація - телефоном або електронною поштою.

Komu je poradenstvo určené: pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov, ktorí majú v SR dočasné útočisko, t. j. osobám, ktoré:

 • majú vydaný dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“,
 • sú registrované na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako odídenci hľadajúci si zamestnanie,
 • prejavia záujem o poskytnutie poradenstva v rámci tohto projektu.

Кому адресовані консультації: для громадян України членів їх сімей, які мають тимчасовий притулок у Словаччині, тобто осіб, які:

 • їм видали документ про допустиме перебування на території Словацької Республіки з позначкою „БІЖЕНЕЦЬ“,
 • зареєстровані в управлінні праці, соціальних справ та родини як біженці, які шукають роботу,
 • будуть зацікавлені у наданні консультацій в рамках цього проєкту.

 Finančný príspevok: za každú osobnú účasť na poradenstve na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny získate príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,46 eur, maximálne vo výške 13,38 eur (reálna výška príspevku závisí od počtu dní, počas ktorých sa osobne zúčastníte poradenstva).

Фінансовий внесок: за кожну особисту участь в консультуванні в управлінні праці, соціальних справ та родини ви будете отримувати внесок на проїзд та харчування в розмірі 4,46 євро, максимум 13,38 євро (реальна сума внеску залежить від кількості днів, протягом яких ви особисто відвідуєте консультацію).

 Ako sa môžete prihlásiť do poradenstva: vyzdvihnite si formulár žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, na ktorom ste sa registrovali. Formulár je k dispozícii aj na stiahnutie. Žiadosť môžete vyplniť a podať priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Як ви можете записатися на консультацію: візьміть бланк заяви в управлінні праці, соціальних справ та родини, на якому ви зареєструвалися. Форма також доступна для скачування. Ви можете заповнити та відправити свою заяву безпосередньо в управління праці, соціальних справ та родини.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.05.2022
Dátum aktualizácie: 26.04.2023

Tlačiť