Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja

REPAS+

pre uchádzačov o zamestnanie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja

 (platné od 01.07.2020)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje pre uchádzačov o zamestnanie poskytovanie príspevkov na rekvalifikačný kurz.

Rekvalifikácia je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce v profesii, ktorú má záujem vykonávať (na účely REPAS+ sa za rekvalifikačné kurzy nepovažujú kurzy na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií).

V prípade záujmu o poskytnutie príspevkov na rekvalifikačný kurz si uchádzač o zamestnanie môže zvoliť rekvalifikačný kurz a poskytovateľa rekvalifikačného kurzu, ktorý kurz zrealizuje. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre uchádzača o zamestnanie rekvalifikačný kurz nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom rekvalifikačného kurzu.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o poskytnutie príspevkov na rekvalifikačný kurz si sám z verejne dostupných kurzov vyberie konkrétny kurz, o ktorý má záujem. Najneskôr 14 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom kurzu predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na poskytnutie príspevku na rekvalifikačný kurz (ďalej len „požiadavka“) na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA REKVALIFIKAČNÝ KURZ).

Požiadavka má dve hlavné časti:

  1. časť A, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
  2. časť B, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikačného kurzu.

Prílohou požiadavky je:

- vyhlásenie (príloha č. 1 požiadavky), v ktorom uchádzač o zamestnanie uvedie, či pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť, 

- dokument, ktorým bude preukázaná možnosť uplatnenia sa na trhu práce po absolvovaní kurzu a ktorý je aktuálny v čase podania požiadavky, napr.:

  • zoznam voľných pracovných miest zverejnený úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom sa nachádza pracovná pozícia,
  • inzerát, ktorý obsahuje informácie o pracovnej pozícii a zamestnávateľovi a ktorý je uverejnený na dôveryhodnom pracovnom portáli (www.istp.sk, www.profesia.sk, www.kariera.sk a pod.),
  • hodnoverný prísľub zamestnávateľa,
  • iný relevantný dokument.

Keďže na príspevky na rekvalifikačný kurz nie je právny nárok, nie sú automaticky schválené každému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý si o ne požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú požiadavku posudzuje osobitne na základe individuálneho zhodnotenia efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti poskytnutia príspevku na rekvalifikačný kurz.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podporuje kurzy realizované prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou formou.

Dištančným štúdiom sa rozumie riadené štúdium realizované formou rôznych on-line nástrojov. Musí byť realizované a riadené pod priamym osobným alebo virtuálnym dohľadom lektora (riadené štúdium sa riadi určitou osnovou, učebným plánom, harmonogramom, na základe ktorého sa dá presne stanoviť rozsah, obsah a spôsob výučby). Dištančná forma kurzu nepripúšťa samoštúdium, keďže v tomto prípade nejde o štúdium uskutočnené pod priamym dohľadom lektora (študent sa pripravuje úplne samostatne na skúšky podľa individuálneho alebo skupinového učebného plánu) a na účely zdokumentovania priebehu vzdelávacieho programu nie je možné preukázať v akom rozsahu štúdium prebehlo.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepodporí rekvalifikačný kurz, ak v priebehu predchádzajúcich 5 rokov uhradil uchádzačovi o zamestnanie rovnaký rekvalifikačný kurz v zmysle § 46/§ 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepodporuje kurzy zamerané na získanie vodičského oprávnenia typu B.

Súčasťou posúdenia úradom práce, sociálnych vecí a rodiny je aj preverenie, či cena uvedená na potvrdení poskytovateľa rekvalifikačného kurzu spĺňa odporúčané maximálne cenové limity* (ODPORÚČANÉ MAXIMÁLNE CENOVÉ LIMITY).

Rekvalifikačný kurz je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov na rekvalifikačný kurz (ďalej len „dohoda“), v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých budú uchádzačovi o zamestnanie príspevky poskytnuté. Bez uzatvorenia dohody nie je možné príspevky na rekvalifikačný kurz uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť.

Uchádzač o zamestnanie, s ktorým úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorí dohodu, je povinný nastúpiť na rekvalifikačný kurz v termíne predpokladaného začiatku kurzu, ktorý uviedol poskytovateľ rekvalifikačného kurzu v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku kurzu, v prípade, ak nebude možné zrealizovať kurz v predpokladanom termíne.

Rekvalifikačné kurzy sú podporované prostredníctvom príspevku na kurzovné a príspevku na cestovné a stravné. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie po ukončení rekvalifikačného kurzu v zmysle uzatvorenej dohody príspevok na kurzovné vo výške 100 % nákladov na rekvalifikačný kurz a príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,76 eur za každý absolvovaný deň vyučovania kurzu realizovaný prezenčnou formou na základe žiadosti o úhradu príspevkov  na rekvalifikačný kurz predloženej do podateľne úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na oddelenie poradenstva a vzdelávania.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevkov na rekvalifikačný kurz je možné získať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

* V prípade, ak má uchádzač o zamestnanie záujem absolvovať rekvalifikačný kurz so špecifickou (trhovou) cenou, ktorý nespĺňa odporúčaný finančný limit na osobohodinu, poskytovateľ rekvalifikačného kurzu je povinný predložiť k požiadavke:

  1. relevantné písomné zdôvodnenie, v ktorom jasným a zreteľným spôsobom vysvetlí, prečo žiada uplatniť trhovú cenu a z akého dôvodu nie je možné dodržať odporúčané maximálne cenové limity,
  2. relevantný prieskum trhu, nie starší ako 3 mesiace preukazujúci, že cena uvedená v časti B požiadavky predstavuje trhovú cenu.

Poskytovateľ rekvalifikačného kurzu môže preukázať prieskum trhu na základe cenového prieskumu:

  • oslovením minimálne 2 poskytovateľov rekvalifikačného kurzu, ktorí realizujú rovnaký kurz – pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu, poskytovateľ rekvalifikačného kurzu predloží celú komunikáciu s poskytovateľmi kurzu, ktorých oslovil alebo
  • minimálne z 2 webových stránok poskytovateľov rekvalifikačného kurzu, ktorí realizujú rovnaký kurz – pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu, poskytovateľ rekvalifikačného kurzu predloží „print screeny“ predmetných webových stránok (môžu byť aj vrátane dokumentov stiahnutých z týchto webových stránok), ktoré budú jasne a zreteľne preukazovať cenu kurzov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.04.2019
Dátum aktualizácie: 16.03.2021

Tlačiť