Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť - § 57

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť poskytovaný podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok na SZČ“) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „SZČ“) uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím (ďalej len „UoZ so ZP“):

 • ktorý je vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace;
 • ktorý je vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ,
 • ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej len „SZČO“) prevádzkujúcou SZČ na chránenom pracovisku, ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 • ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa    §12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov;
 • ktorý o príspevok požiada písomne;
 • ktorý bude SZČ prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky.

Príspevok sa neposkytuje UoZ, ktorý je občanom so ZP, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti. Príspevok sa neposkytuje na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených SZČO, ktorá je občanom so ZP a na úhradu nájomného.

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so ZP vytvorí chránené pracovisko (ďalej len „CHP“), na ktorom bude prevádzkovať SZČ. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva UoZ so ZP písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ na CHP.

V prípade poskytnutia príspevku z prostriedkov Európskej únie a zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je pre poskytnutie uvedeného príspevku potrebné splniť kritériá oprávneného územia a oprávnenej cieľovej skupiny v rámci uvedeného národného projektu, o čom žiadateľa bližšie poinformuje miestne príslušný úrad. V rámci konkrétneho národného projektu nemožno poskytnúť príspevok žiadateľom, ktorí nie sú z oprávnenej cieľovej skupiny v rámci uvedeného národného projektu.

Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ, ktoré sa po predložení stávajú súčasťou žiadosti o príspevok (viď príloha „Žiadosť o poskytnutie príspevku“).

Úrad zabezpečí UoZ, občanovi so ZP na základe jeho písomnej žiadosti možnosť zúčasniť sa na príprave na začatie prevádzkovania SZČ na CHP. Súčasťou prípravy je vypracovanie podnikateľského zámeru vrátane predpokladaných nákladov na zriadenie CHP, ktoré sú podkladom pre posúdenie komisiou úradu zriadenou výborom pre otázky zamestnanosti úradu.

UoZ po splnení všetkých zákonom stanovených predpokladov uzatvorí s príslušným úradom dohodu o poskytnutí príspevku, v ktorej sa zaväzuje, že začne prevádzkovať SZČ na CHP a bude ju prevádzkovať nepretržite najmenej dva roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov. Príspevok sa poskytuje na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ na CHP, na ktorej prevádzkovanie bol poskytnutý príspevok, v súlade s platnou legislatívou, so žiadosťou o poskytnutie príspevku, predloženým podnikateľským zámerom, kalkuláciou nákladov a oprávnením na prevádzkovanie SZČ.

Príspevok v úradom poskytnutej výške musí byť použitý a jeho použitie zdokladované najneskôr do 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody s úradom.

Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese,      v ktorom bude UoZ so ZP prevádzkovať SZČ.

Výška príspevku občanovi so ZP na SZČ od 1. januára 2021:

Výška príspevku 100 % (v Eur)

30 % výšky príspevku (v Eur)

70 % výšky príspevku (v Eur)

bratislavský kraj:               3,2 násobok CCP

najviac 4 741,69

1 422,51

3 319,18

ostatné kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP

najviac 5 927,12

1 778,14

4 148,98

ostatné kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer: 4,8-násobok CCP

najviac 7 112,54

2 133,76

4 978,78

Na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ úrad poskytne 30 % priznaného príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť, t. j. 70 % priznaného príspevku až po predložení dokladov o použití najmenej 30 % výšky priznaného a už vyplateného príspevku. Následne je príjemca príspevku povinný predložiť úradu aj ďalšie zostávajúce doklady tak, aby všetky doklady o prevádzkovaní SZČ do výšky 100 % poskytnutého príspevku, predložil úradu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku, a to z dôvodu, že ide o príspevok, ktorý príjemca príspevku použije na zriadenie pracovného miesta, na ktorom bude ako SZČO prevádzkovať SZČ na CHP. Úrad určí príjemcovi príspevku dátum predloženia dokladov o použití poskytnutého príspevku, ktorý v zmysle zákona nesmie prekročiť 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody. Nepreukázanie dokladov v zmysle uvedených podmienok sa považuje za závažné porušenie podmienok dohody.

Za každý rok prevádzkovania SZČ na CHP, počas dvojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania SZČ, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku. Prvú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku v príslušnom období predkladá príjemca príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia 12 - mesačného prevádzkovania SZČ. Druhú správu o prevádzkovaní SZČ za obdobie druhého roka prevádzkovania SZČ predkladá príjemca príslušnému úradu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia dvojročného obdobia prevádzkovania SZČ.

Na príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovanú na CHP nie je právny nárok.

Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol občanovi poskytnutý príspevok.

Pre zjednodušenie uvádzame postup pri poskytnutí príspevku občanovi so ZP na SZČ podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti a pri zriadení CHP v krokoch:

 1. V prípade záujmu o začatie prevádzkovania SZČ žiadateľ o poskytnutie príspevku si podá na príslušnom úrade žiadosť o absolvovanie prípravy na začiatok prevádzkovania SZČ realizovanou úradom (tlačivo poskytne úrad);
 2. Vypracuje podnikateľský zámer a kalkuláciu nákladov, ktoré sú prílohami k žiadosti o poskytnutie príspevku;
 3. Podá si žiadosť o poskytnutie príspevku na SZČ občanovi so ZP (ktorá musí byť úplná vrátane vypracovaného podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov a ďalších predpísaných príloh); tlačivo poskytne úrad;
 4. Absolvuje test o pripravenosti na začatie podnikania;
 5. Po úspešnom absolvovaní testu bude žiadateľ o príspevok pozvaný úradom na zasadnutie komisie úradu PSVR, ktorá posudzuje hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť vypracovaného podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov;
 6.  V prípade kladného stanoviska komisie a schválenia výborom pre otázky zamestnanosti a úradu PSVR žiadateľ bude pozvaný úradom na podpísanie dohody o poskytnutí príspevku;
 7. Žiadateľ - UoZ a  úrad podpíšu dohodu o poskytnutí príspevku s povinnosťou najmenej dvojročného nepretržitého prevádzkovania SZČ na CHP; Žiadateľ zároveň predloží úradu doklad o začatí prevádzkovania SZČ (čiže živnostenské oprávnenie, alebo doklad o zápise do zoznamu samostatne hospodáriacich roľníkov – SHR. Vybaví si ho na príslušnej inštitúcii až potom, keď bude úradom PSVR informovaný, že splnil podmienky a úrad PSVR mu poskytne príspevok). A teda dátum začiatku prevádzkovania SZČ v živnostenskom oprávnení, resp. na doklade SHR musí byť neskorší, ako je dátum podpísania dohody;
 8. Príjemca príspevku predloží úradu PSVR žiadosť o úhradu platby na vyplatenie prvej časti  (30 %) schváleného príspevku;
 9. Príjemca príspevku použije prvú časť poskytnutého príspevku (30%) na vybavenie vytvoreného pracovného miesta potrebným zariadením, vybavením v zmysle podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov tak, aby stihol predložiť doklady o použití tejto prvej časti príspevku, na základe čoho mu úrad poskytne ďalších 70 % príspevku. o pol roka od podpísania dohody zakúpil všetko, čo potrebuje pre svoju podnikateľskú činnosť a zároveň predložil o použití  ;
 10. Príjemca príspevku predloží úradu na základe termínu určeného v dohode, doklady o použití prvej časti (30 %) poskytnutého príspevku;
 11. Úrad posúdi oprávnenosť výdavkov (30 %) použitých z poskytnutého príspevku, príjemca príspevku predloží žiadosť o úhradu platby na druhú časť schváleného príspevku (70 %);
 12. Úrad poskytne druhú časť schváleného príspevku (70 %);
 13. Príjemca príspevku použije druhú časť (70%) príspevku na vybavenie vytvoreného pracovného miesta potrebným zariadením, vybavením v zmysle podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov tak, aby najneskôr do pol roka od podpísania dohody zakúpil všetko, čo potrebuje pre svoju podnikateľskú činnosť a zároveň stihol do pol roka od podpisu dohody predložiť VŠETKY doklady o použití 100 % príspevku ;
 14. Do 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody, v dohodnutom termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá všetky doklady o použití príspevku;  
 15. Príjemca príspevku predloží úradu žiadosť o priznanie postavenia CHP spolu s prílohami. Tlačivo poskytne úrad. Na základe termínu dohodnutého v dohode predloží úradu PSVR aj doklad, alebo rozhodnutie úradu verejného zdravotníctva vydané podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia;                                                                                                                            Po splnení zákonných podmienok úrad prizná postavenie CHP (odo dňa priznania postavenia CHP sa v zmysle § 57 ods. 1, druhá veta, počíta povinnosť nepretržitého dvojročného prevádzkovania SZČ v CHP).
 16. Do 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody, v dohodnutom termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá všetky doklady o použití príspevku;
 17. Po prvom roku podnikania v CHP, v termíne dohodnutom v dohode, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ počas prvého roka podnikania; 
 18. Po druhom roku podnikania v CHP, v termíne dohodnutom v dohode, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ počas druhého roka podnikania;
 19. V prípade nepoužitia celého príspevku a predloženia dokladov o jeho použití do 6 mesiacov odo dňa podpisu dohody, je príjemca príspevku povinný vrátiť nepoužitú časť príspevku. V prípade použitia príspevku na neoprávnené výdavky, je príjemca príspevku povinný vrátiť úradu časť finančných prostriedkov použitých na neoprávnené výdavky;    v prípade predčasného ukončenia, resp. prerušenia prevádzkovania SZČ počas trvania dohody je príjemca príspevku povinný vrátiť úradu alikvotnú/pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu neprevádzkovania SZČ.
 20. V prípade, že príjemca príspevku - občan so ZP nemôže zo zdravotných dôvodov počas dvojročného nepretržitého prevádzkovania SZČ na CHP ďalej vykonávať svoju podnikateľskú činnosť - SZČ v CHP, požiada podľa § 19 ods. 1 písm. c)  zákona o službách zamestnanosti úrad o posúdenie opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania SZČ zo zdravotných dôvodov, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok.


 

Dátum vytvorenia stránky: 10.12.2009
Dátum aktualizácie: 10.02.2021

Tlačiť