Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť - § 57

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 57 zákona č. 5/2004  Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti").

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok na SZČ“) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „SZČ“) uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím (ďalej len „UoZ so ZP“):

  • ktorý je vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace;
  • ktorý je vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ;
  • ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej len „SZČO“) prevádzkujúcou SZČ na chránenom pracovisku, ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
  • ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa §12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov;
  • ktorý o príspevok požiada písomne;
  • ktorý bude SZČ prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky.

Príspevok sa neposkytuje UoZ, ktorý je občanom so ZP, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti, alebo príspevok na SZČ v rámci projektu alebo programu podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti.  

Príspevok sa neposkytuje na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených SZČO, ktorá je občanom so ZP a na úhradu nájomného.

Na príspevok občanovi so ZP na SZČ prevádzkovanú na chránenom pracovisku (CHP) nie je právny nárok. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva UoZ so ZP písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ na CHP. Príspevok po splnení zákonných podmienok poskytne úrad, v ktorého územnom obvode občan so ZP vytvorí CHP, na ktorom bude prevádzkovať SZČ. Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ, ktoré sa po predložení stávajú súčasťou žiadosti o príspevok (viď príloha „Žiadosť o poskytnutie príspevku“).

Úrad zabezpečí UoZ, občanovi so ZP na základe jeho písomnej žiadosti možnosť zúčastniť sa na  príprave na začatie prevádzkovania SZČ na CHP. Súčasťou prípravy je vypracovanie podnikateľského zámeru vrátane predpokladaných nákladov na zriadenie CHP, ktoré sú podkladom pre posúdenie komisiou úradu zriadenou výborom pre otázky zamestnanosti úradu.

Na základe kladného stanoviska komisie úradu a odporúčania výboru pre otázky zamestnanosti príslušného úradu, po splnení všetkých zákonom stanovených predpokladov, úrad uzatvorí s UoZ dohodu o poskytnutí príspevku, v ktorej sa zaväzuje, že začne prevádzkovať SZČ a bude ju prevádzkovať nepretržite najmenej dva roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov. Príspevok sa poskytuje na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ na CHP, na ktorej prevádzkovanie bol poskytnutý príspevok, v súlade s platnou legislatívou, so žiadosťou o poskytnutie príspevku, predloženým podnikateľským zámerom, kalkuláciou nákladov a oprávnením na prevádzkovanie SZČ. Príspevok v úradom poskytnutej výške musí byť použitý a jeho použitie zdokladované najneskôr do 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody s úradom.

 Výška príspevku občanovi so ZP na SZČ od 1. januára 2024:

  

 Výška príspevku (v €)

   100 %

  najviac

     60 %

     najviac

     40 %

      najviac

kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP

 7 534,48

    4 520,69

3 013,79

kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer: 4,8-násobok CCP

 9 041,37

    5 424,82

3 616,55

Na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ úrad poskytne 60 % priznaného príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť, t. j. 40 % priznaného príspevku poskytne po predložení dokladov o použití najmenej 60 % výšky priznaného a už vyplateného príspevku. Následne je príjemca príspevku povinný predložiť úradu aj ďalšie zostávajúce doklady tak, aby všetky doklady o prevádzkovaní SZČ do výšky 100 % poskytnutého a vyplateného príspevku, predložil úradu najneskôr do 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku, a to z dôvodu, že ide o príspevok, ktorý príjemca príspevku použije na zriadenie pracovného miesta, na ktorom bude ako SZČO prevádzkovať SZČ na CHP. Úrad určí príjemcovi príspevku dátum predloženia dokladov o použití poskytnutého príspevku, ktorý v zmysle zákona nesmie prekročiť 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody. Nepreukázanie dokladov v zmysle uvedených podmienok sa považuje za závažné porušenie podmienok dohody.

Za každý rok prevádzkovania SZČ na CHP, počas dvojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania SZČ, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku. Prvú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku v príslušnom období predkladá príjemca príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia 12 - mesačného prevádzkovania SZČ. Druhú správu o prevádzkovaní SZČ za obdobie druhého roka prevádzkovania SZČ predkladá príjemca príslušnému úradu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia dvojročného obdobia prevádzkovania SZČ.

Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol občanovi poskytnutý príspevok. 

Dátum vytvorenia stránky: 10.12.2009
Dátum aktualizácie: 25.01.2024

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie