Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51

Účelom absolventskej praxe je:

 •   získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy.

Za absolventa školy sa považuje:

 • občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie.

Podmienky poskytovania príspevku na vykonávanie absolventskej praxe:

 • absolventská prax sa môže vykonávať na základe uzatvorenej dohody o absolventskej praxi medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a medzi uchádzačom o zamestnanie - absolventom školy, ktorý je vedený v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jeden mesiac.

Vykonávanie absolventskej praxe:

 • absolventská prax sa môže vykonávať na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom,
 • absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne,
 • počas vykonávania absolventskej praxe uchádzač o zamestnanie – absolvent školy nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci mimo pracovného pomeru,
 • začiatok vykonávania absolventskej praxe a jej rozsah určuje zamestnávateľ,
 • počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich pracovných dní, ktorý vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe,
 • po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe,
 • počas vykonávania absolventskej praxe absolvent školy ostáva v evidencii uchádzačov o zamestnanie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe:

 • počas vykonávania absolventskej praxe príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhrádza absolventovi školy príspevok  vo výške sumy životného minima–  268,88 eur  poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe,
 • príspevok na vykonávanie absolventskej praxe absolventovi školy uhrádza príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.

 

Krátenie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe:

 • príspevok na vykonávanie absolventskej praxe sa kráti za dni voľna, na ktoré má absolvent školy nárok v rozsahu 10 pracovných dní najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe a za ďalšie hodiny neprítomnosti na absolventskej praxi na základe evidencie dochádzky, ktorú zamestnávateľ predkladá mesačne do desiatich pracovných dní úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Absolvent školy je povinný najmä:

 • vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
 • uhradiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním,
 • uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný najmä:

 • poskytnúť absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe,
 • zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa,
 • uhrádzať absolventovi školy príspevok vo výške  sumy životného minima mesačne do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.

Zamestnávateľ je povinný najmä:

 • vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe,
 • preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe,
 • viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch pracovných dní,
 • povereným zamestnancom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny umožniť vykonať kontrolu plnenia dohody medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom,
 • neznížiť počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe.

 

  

Dátum vytvorenia stránky: 09.12.2009
Dátum aktualizácie: 28.06.2023

Tlačiť