Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (samostatne zárobkovo činná osoba so zdravotným postihnutím) - § 60

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska  sa poskytuje občanom so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti , ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr dokonca prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada.

Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zriadených občanom so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, ktorému sa poskytuje príspevok, sa považujú podľa § 60 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti:

a) nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, okrem nájomného za bytovú jednotku a nákladov na služby spojené s týmto nájomným,
b) náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím,
c) náklady na palivo a energiu,
d) vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,
e) náklady na dopravu materiálu a hotových výrobkov,
f) náklady na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov  na starobné dôchodkové sporenie, platených samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím
g) náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
h) náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní občan so zdravotným postihnutím,
i) náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Ak súčasťou nákladov podľa § 60 odseku 3 zákona o službách zamestnanosti je aj daň z pridanej hodnoty a občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, nevznikne nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu, považuje sa daň z pridanej hodnoty za prevádzkový náklad chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, je najviac:

a) 2,5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času,
b) 5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.

Príspevok poskytuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady za príslušný štvrťrok najviac vo výške 25% zo súm 2,5 násobku celkovej ceny práce alebo 5- násobku celkovej ceny práce do 60 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o poskytnutie príspevku. 

Dátum vytvorenia stránky: 05.05.2013
Dátum aktualizácie: 05.02.2016

Tlačiť