Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Umiestňovací príspevok - § 19a

S účinnosťou od 1. 1. 2023 sa umiestňovací príspevok poskytuje podľa § 19a zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch“).

Poskytovanie umiestňovacieho príspevku sa považuje za aktívne opatrenie na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom je motivácia integračného podniku zabezpečiť svojmu zamestnancovi, ktorý bol znevýhodnenou osobou, zamestnanie, resp. pomoc pri hľadaní zamestnania u zamestnávateľov, ktorí nie sú integračnými podnikmi.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje umiestňovací príspevok integračnému podniku:

  1. ktorý skončil dohodou pracovný pomer najneskôr do dvoch rokov od vzniku tohto pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý bol znevýhodnenou osobou a ktorému najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia pracovného pomeru v integračnom podniku vznikol pracovný pomer u zamestnávateľa, ktorý nie je integračným podnikom, závislou osobou integračného podniku, chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom, ak pracovný pomer u tohto zamestnávateľa je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času; integračný podnik je povinný preukázať úradu práce dohodnutý rozsah týždenného pracovného času, a
  2. ak zamestnávateľ nepoberá na pracovné miesto, na ktoré prijme do pracovného pomeru zamestnanca podľa písmena a), príspevok podľa osobitného predpisu60a) poskytovaný na mzdové náklady. 

Umiestňovací príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí umiestňovacieho príspevku uzatvorenej medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a integračným podnikom. Umiestňovací príspevok sa poskytuje mesačne. Umiestňovací príspevok poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý boli splnené podmienky na poskytnutie umiestňovacieho príspevku.

Mesačná výška umiestňovacieho príspevku na jedného zamestnanca je v

  1. prvom až treťom mesiaci poskytovania umiestňovacieho príspevku 5 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa umiestňovací príspevok poskytuje, t. j. pre rok 2023 najviac vo výške 63,30 €,
  2. štvrtom až šiestom mesiaci poskytovania umiestňovacieho príspevku 15 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa umiestňovací príspevok poskytuje, t. j. pre rok 2023 najviac vo výške 189,90 €,
  3. siedmom až deviatom mesiaci poskytovania umiestňovacieho príspevku 25 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa umiestňovací príspevok poskytuje, t. j. pre rok 2023 najviac vo výške 316,50 €,
  4. desiatom až dvanástom mesiaci poskytovania umiestňovacieho príspevku 35 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa umiestňovací príspevok poskytuje, t. j. pre rok 2023 najviac vo výške 443,10 €

Príspevok poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa. 

Dátum vytvorenia stránky: 10.01.2023

Tlačiť