Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Nový portál uľahčí administratívu v oblasti agentúrneho zamestnávania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozširuje pracovný portál www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk o novú  elektronickú službu určenú pre neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti. Elektronizácia služieb odľahčí administratívu poskytovateľov a zefektívni ich vzájomnú komunikáciu s úradmi. Po vytvorení hlavného pracovného portálu, ako aj elektronických služieb pre nahlasovanie a odhlasovanie pracovnoprávneho vzťahu s cudzincami v minulom roku, tak prinášame verejnosti ďalšie služby zodpovedajúce zásadám debyrokratizácie a elektronizácie štátnej správy.

Nový portál https://poskytovatel.gov.sk/, ktorý je súčasťou hlavného pracovného portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk bol spustený do produkcie 1. februára 2023. Zamestnávatelia, ktorých sa táto služba týka už boli informovaní o vytvorení nového portálu a spôsobu jeho používania formou listu z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od 1. januára 2023 sa novelizoval zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý upravuje aj nový spôsob evidencie občanov zo strany agentúry dočasného zamestnávania, agentúry podporovaného zamestnávaniasprostredkovateľa zamestnania za úhradu. Tieto subjekty majú od roku 2024 za predchádzajúci rok povinnosť predkladania ročných správ elektronickou formou prostredníctvom nového informačného systému Portál poskytovateľ (gov.sk)

Neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti sa budú na nový portál prihlasovať pomocou elektronického občianskeho preukazu rovnakým spôsobom ako sa prihlasujú na Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk). V novom informačnom systéme si budú môcť priebežne dopĺňať údaje o občanoch, ktorým poskytujú svoje služby. V roku 2024 systém automaticky vygeneruje správu o činnosti za predchádzajúci rok a umožní jej odoslanie. Elektronizáciou služieb dôjde k odľahčeniu administratívy týchto poskytovateľov.

Portál je vo vlastníctve a správe ministerstva práce a jeho dizajn a komponenty boli vytvorené podľa jednotného dizajn manuálu elektronických služieb a webových sídiel ID-SK2 z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Neštátne služby zamestnanosti - MPSVR SR (gov.sk) - návody na prihlásenie, evidovanie údajov, generovanie a odosielanie ročných správ o činnosti 

Dátum vytvorenia stránky: 03.02.2023
Dátum aktualizácie: 04.01.2024

Tlačiť