Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Pozor zmena od 1.9.2018

Informácia o zákone č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Od 1. 9. 2018 je účinný zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorý dopĺňa a mení zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Zmena vyplývajúca z vyššie citovaného zákona sa týka :

  1. žiadateľa o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúrach dočasného zamestnávania (ADZ),
  2. žiadateľa o postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania,
  3. žiadateľa o vydanie povolenia na vykonávanie agentúry podporovaného zamestnávania (APZ).

Od účinnosti uvedeného zákona Ústredie využívaním informačných systémov verejnej správy zisťuje, či daná fyzická osoba alebo právnická osoba voči daným inštitúciam (Inšpektorát práce, Sociálna poisťovňa, VŠZP, Union, Dôvera, Daňový úrad, Colný úrad) nemá nedoplatky a či neporušila zákon nelegálneho zamestnávania, v prípade ADZ disponovanie vlastnými imaním.

Uvedená zmena však nevylučuje pre promptnejšie vybavenie žiadosti možnosť, že žiadateľ splnenie podmienok pre získanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ, APZ, zamestnávateľa prechodného zamestnávania predloží predmetné potvrdenia k žiadosti .

V zmysle článku LX, § 12a vyššie citovaného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon službách zamestnanosti, „Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Žiadateľ predloží ústrediu „žiadosť o výpis z registra trestov“(v zmysle zákona č. 330/2007 § 10 ods. 4). Následne Ústredie bezodkladne zašle údaje (žiadosť o výpis z Registra trestov FO alebo PO) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“

Pozor:

stále platí v  období od 1.9.2018 do 31.12.2018 splnenie podmienky bezúhonnosti preukazuje žiadateľ predložením výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace. 

Dátum vytvorenia stránky: 28.08.2018

Tlačiť