Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Formy odborných poradenských služieb

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže zabezpečiť odborné poradenské služby v rámci individuálneho poradenstva alebo skupinového poradenstva.

Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo je najčastejšie využívanou formou odborných poradenských služieb, ktoré je prioritne zamerané na podporu zamestnateľnosti klienta a na rozvoj zručností pre riadenie vlastnej profesijnej dráhy.

Cieľom individuálneho poradenstva je pripraviť klienta odborných poradenských služieb na kontakt s trhom práce. Počas poradenského rozhovoru sa využívajú rôzne metódy práce s klientom OPS, ktoré závisia predovšetkým od typu  klienta a jeho individuálneho potenciálu.

Individuálne poradenstvo sa v zmysle zákona a vyhlášky uskutočňuje formou individualizovaného poradenského procesu, ktorý zahŕňa:

  • komplexné zhodnotenie osobnostných predpokladov a odborných predpokladov uchádzača o zamestnanie (ďalej len „UoZ“),
  • určenie cieľov potrebných na návrat na trh práce,
  • určenie možných prekážok pri dosahovaní určených cieľov,
  • vypracovanie návrhu na prekonanie možných prekážok pracovného uplatnenia.

Skupinové poradenstvo

Skupinové poradenstvo je ďalšou z foriem odborných poradenských služieb uplatňovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Poskytuje sa UoZ v skupine osôb na prekonanie bariér pracovného uplatnenia spoločných pre túto skupinu. Skupinové poradenstvo je určené predovšetkým znevýhodneným skupinám UoZ v zmysle zákona o službách zamestnanosti a ďalším klientom odborných poradenských služieb vyžadujúcim zvýšenú poradenskú starostlivosť, ktorí pre dosiahnutie žiaduceho cieľa zväčša vyžadujú doplnenie individuálneho poradenstva ďalšími aktivitami.

Zaradenie klienta odborných poradenských služieb do skupinového poradenstva vychádza z individuálnych potrieb a osobného záujmu klienta.

Obsahová náplň skupinových aktivít vychádza zo špecifických potrieb klienta s cieľom získania a rozvoja kľúčových kvalifikácií potrebných na prekonávanie prekážok pri hľadaní zamestnania a uplatnenia sa na trhu práce.

Orientované sú najmä na:

  • motivovanie klienta k analýze a zhodnoteniu osobnostných vlastností, kvalifikačných predpokladov a podmienok pre umiestnenie sa na trhu práce,
  • motivovanie klienta k reálnej profesijnej orientácii,
  • rozvíjanie sociálnych a komunikačných zručností,
  • zvládanie situácií v problémovom rozhodovaní sa, kreatívne zvládanie netradičných situácií,
  • orientácia na trhu práce,
  • formy efektívnej komunikácie s potenciálnym zamestnávateľom a pod.

  

Dátum vytvorenia stránky: 04.12.2009
Dátum aktualizácie: 19.02.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac