Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Verejný pripomienkový proces k stratégii Zelenej knihy

   


Verejný pripomienkový proces k stratégii Zelenej knihy

V nasledujúcich desaťročiach bude stredná Európa čeliť rôznym demografickým zmenám ako napríklad starnúca a miznúca populácia a budú sa čoraz častejšie objavovať tzv. starnúce regióny z dôvodu demografických faktorov (dĺžka života a znižujúca sa plodnosť občanov strednej Európy,..). V súčasnosti sa v rámci krajín strednej Európy čoraz častejšie  vyskytuje zvýšená migrácia obyvateľov do bohatších regiónov.

Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť identifikovala 5 súčasných výziev, ktorým čelia krajiny, resp. regióny strednej Európy. K tým patrí nízka participácia určitých vekových skupín na trhu práce, potreba zmien v závislosti od vládnuceho systému, dôchodkový, sociálny a zdravotnícky systém, zmeny v štruktúre rodiny, ako aj podpora intenzívnejšej integrácie migrantov. Platforma okrem iného pozoruje rastúcu nerovnosť v rámci celej strednej Európy ako aj v rámci regiónov strednej Európy.

Všetky výzvy sú považované za prierezové oblasti politiky. Následkom toho, spojenia medzi rôznymi oblasťami politiky musia byť vykonané vždy, keď sú naplánované akcie (oblasti ako napr. ekonomika, vzdelanie a zdravie sú významnými oblasťami politiky a sú prepojené s trhom práce a majú spojenie s navrhovanými opatreniami na zvýšenie účasti pracovnej sily na trhu práce). S cieľom zníženia negatívnych účinkov ekonomiky a spoločnosti krajín strednej Európy, je potrebné dosiahnuť úspešnú a efektívnu spoluprácu verejných, súkromných a občianskych organizácií.

 Informácie o stratégii projektu

Stredoeurópska vzdelanostná platforma identifikuje súčasné výzvy súvisiace s demografickými zmenami, rozvinutými trendmi a scenármi pre krajiny strednej Európy a vytvorila odporúčania pre zmeny politiky; z ktorých všetky sú prezentované v tzv. stratégii Zelenej knihy.

Stratégia zahŕňa širokú škálu návrhov na politickú intervenciu zameranú na udržateľný ekonomický rast a sociálnu kohéziu. Odporúčania spájajú politiky tak horizontálne, ako aj vertikálne, t.j. lokálne a regionálne akcie idú ruka v ruke so zmenami v oblasti politiky na národnej a medzinárodnej úrovni. Súbor pozostávajúci z viac ako 200 metód je poskytnutý regiónom strednej Európy, z ktorých si každý môže vybrať práve tú, ktorá vyhovuje ich požiadavkám.  

Cieľová skupina 

  • Vládne inštitúcie zaoberajúce sa problematikou veku zahŕňajúce verejné autority (národná úroveň)
  • Kľúčové zainteresované strany ako napríklad regionálne autority, sociálni partneri, verejné služby zamestnanosti, územné partnerstvá, lokálne iniciatívy, obce/mestá (regionálna/lokálna úroveň)
  • Medzinárodné záujmové skupiny (Age Platform, Intergroup on Ageing and Intergenerational Solidarity/EP, COR, Social Service Europe);
  • Významné inštitúcie na úrovni EÚ (DGs);  
  • Business sektor (predovšetkým malí a strední podnikatelia, klastre);
  • Poskytovatelia školení a výskumné inštitúcie
  • Mimovládne organizácie   
  • Občania

 Obdobie

1 marec 2013 - 13 september 2013 (pôvodne do 31. augusta 2013)

 Cieľ

Cieľom stratégie Zelenej knihy je zahájiť verejný pripomienkový proces s  kompetentnými zainteresovanými partnermi k hlavným aspektom stratégie a identifikovať možné ďalšie kroky pri riešení problému. Všetky zainteresované strany sú prizvané, aby sa podelili o svoj názor a stanovisko na otázky, ktoré sú súčasťou konzultačného procesu. Všetky príspevky boli zapracované, spracúvajú sa a stanú sa podkladmi pre Bielu knihu, ktorá bude tvoriť základ výsledkov skúmania starnúcej populácie a bude zároveň vyústením projektu Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť.

Všetky informácie týkajúce sa pripomienkového procesu budú zverejnené aj na web stránke projektu www.ce-ageing.eu po skončení verejného pripomienkového procesu. 

                                

  

Dátum vytvorenia stránky: 01.10.2013

Tlačiť