Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Čo sú to služby zamestnanosti

Služby zamestnanosti predstavujú systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, jeho zmene, pri obsadzovaní voľných pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce.

Pri poskytovaní služieb zamestnanosti sa ústredie a úrady riadia zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý jednotlivými paragrafmi upravuje poskytovanie informácií a služieb, poskytovanie finančných príspevkov na uľahčenie vstupu na trh práce svojim klientom. Taktiež podporuje tvorbu a udržanie pracovných miest v odvetviach činností, ktoré je na trhu práce potrebné vytvoriť alebo udržať.

Prvým miestom, kde by sa mal potenciálny klient zastaviť pri príchode na úrad, je Informačno-poradenské stredisko (IPS). Tu sú mu k dispozícii všetky dostupné informácie, ktoré bude ako klient úradu (uchádzač o zamestnanie, záujemca o zamestnanie, zamestnávateľ, žiak, študent ...) potrebovať. Zamestnanci v IPS mu bezplatne poradia a poskytnú potrebné informácie. Okrem iných sú to najmä informácie o voľných pracovných miestach v regióne a v celej Slovenskej republike. Úrad má v IPS informácie o všetkých voľných pracovných miestach i o takých, ktoré zamestnávateľ z rôznych dôvodov nechce zverejňovať na internete. Všetky informácie si môže vyhľadať sám alebo za pomoci zamestnancov. Občan, ktorí stratil zamestnanie (alebo mu táto skutočnosť hrozí) by nemal návštevu IPS odkladať. Začať hľadať nové vhodné zamestnanie je najlepšie čo najskôr a ak sa to podarí ešte skôr ako prejde 10 kalendárnych dní od ukončenia pracovného pomeru, Váš kontakt s úradom môže zostať len v polohe záujemcu o zamestnanie a nebudete tak musieť absolvovať veľa administratívnych úkonov spojených so zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Záujemcom o zamestnanie môže byť každý, kto nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Môžete sa ním stať aj keď ste v situácii, že ste zamestnaný, ale uvažujete o zmene zamestnania, či zmene bydliska s tým spojenej zmene zamestnania. Výhodou evidencie v pozícii záujemcu o zamestnanie je, že sa môžete prihlásiť na ktoromkoľvek úrade, kde Vám to z pohľadu miesta vášho pobytu najviac vyhovuje bez ohľadu na trvalý pobyt a dokonca na viacerých úradoch súčasne. Kontakt s úradom môže zostať v rovine osobných návštev, telefonicky alebo e-mailovej korešpondencie podľa toho, ktorý spôsob Vám najlepšie vyhovuje. Prekážkou preto nie je ani Váš pobyt v zahraničí. Úrad Vám bezplatne poskytne informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest na území Slovenskej republiky a v zahraničí, sprostredkováva vhodné zamestnanie.

Ak ste zvážili Vašu situáciu a chcete, aby Vám úrad pomáhal pri uplatnení sa na trhu práce a rozhodli ste sa požiadať úrad o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (UoZ), urobte tak najlepšie najneskôr 10. kalendárny deň po ukončení pracovného pomeru alebo ukončení vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Vaše zdravotné poistenie tak bude za Vás platiť štát nepretržite. Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ si môžete podať aj po uplynutí 10 kalendárnych dní, v takomto prípade Vás úrad, po splnení zákonných podmienok, zaradí do evidencie dňom podania žiadosti. Podaním žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ Vám vznikajú práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zákonom o službách zamestnanosti. Poučenie o právach a povinnostiach UoZ je zverejnené na výveskach úradu/pracovísk a na portáli www.upsvr.gov.sk. V poučení sú uvedené všetky Vaše povinnosti, k dodržiavaniu ktorých ste sa podaním žiadosti o zaradenie do evidencie zaviazali. Kontrolovať ich dodržiavanie sú v zmysle tohto zákona povinní zamestnanci úradu. Ako uchádzač o zamestnanie nemáte len povinnosti, ale úrad využije všetky možnosti, ktoré mu umožňuje zákon o službách zamestnanosti, aby Vám čo najskôr pomohol nájsť nové uplatnenie sa na trhu práce. Medzi najdôležitejšie nástroje patrí definovanie Vašich schopností, zručností a reálnych možností pre výkon zamestnania odborným poradcom, ktorý Vám zároveň poradí aké nástroje aktívnej politiky trhu práce bude potrebné využiť, aby ste sa umiestnili na trhu práce. V písomnej podobe je to Individuálny akčný plán. Ďalší zamestnanci Vás podľa potrieb a možností zaradia na niektorý z nástrojov aktívnej politiky trhu práce – odborné poradenské služby, absolventská prax, príprava pred začatím podnikania, či aktivačná činnosť, poskytnutie príspevku pre začatie podnikania alebo na vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa.

Zamestnávateľovi úrad poskytuje pomoc pri výbere vhodného zamestnanca, podporuje zamestnávateľa pri vytváraní a udržiavaní pracovných miest, informuje ho o povinnostiach, ktoré je povinný v zmysle zákona o službách zamestnanosti dodržiavať a taktiež s ním spolupracuje pri hromadnom prepúšťaní.

  

Dátum vytvorenia stránky: 03.12.2009
Dátum aktualizácie: 23.06.2023

Tlačiť