Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Príjmy z výkonu testovania fyzických osôb na COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných v zmysle Zákonníka práce

Ak sa poberatelia pandemického rodičovského príspevku, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného (ďalej len „dávky a príspevky“) zapojili do výkonu testovania v čase COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce, z ktorých príjem podlieha dani z príjmu, tento príjem sa na účely posúdenia nároku na dávky a príspevky nepovažuje za príjem z výkonu závislej činnosti.

Uvedené je upravené nariadením vlády SR č. 15/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z. a zákonom č. 9/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetné právne predpisy sú zverejnené v zbierke zákonov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/15/20210122.html

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/9/20210119.html


 

Dátum vytvorenia stránky: 27.11.2020
Dátum aktualizácie: 01.03.2021

Tlačiť