Zmeny od 01.05.2021 pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi

Zmeny od 01.05.2021 pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi v čase COVID-19

Nariadenie vlády SR č. 155/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela nariadenia“), účinné od 01.05.2021 reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v SR a upravuje postupy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi v čase COVID.

Novela nariadenia a konsolidované znenie nariadenia je zverejnené v zbierke zákonov SR:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/155/20210501.html

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/102/20210501.html

Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení a aktuálnu epidemiologickú situáciu novela nariadenia vypustila ustanovenia nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z.z., ktoré umožňovali poskytovanie plnej výšky dávky v hmotnej núdzi a ochranného príspevku v čase COVID - 19 v prípadoch, ak sa príjemca pomoci v hmotnej núdzi nemôže zúčastniť činností a aktivít pre získanie nároku na dávku v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok z dôvodu prekážky na strane organizátora činností alebo z dôvodu karanténnych opatrení.

V nadväznosti na uvedené od 01.05.2021 sa opätovne postupuje v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“):

  • pri vykonávať činností v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, t.j. každý príjemca pomoci hmotnej núdzi má povinnosť zúčastniť sa výkonu činností v rozsahu 32 hodín mesačne, v opačnom prípade sa pomoc v hmotnej núdzi zníži o dávku pomoci v hmotnej núdzi; 
  • pri vykonávaní aktivačných činností v zmysle § 12 b) zákona o pomoci v hmotnej núdzi, t.j. nárok na aktivačný príspevok má príjemca pomoci v hmotnej núdzi len v prípade, ak sa zúčastní výkonu aktivít v požadovanom rozsahu podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi (ochranný príspevok v čase COVID – 19, ktorý sa poskytoval z dôvodu karantény alebo prekážky na strane organizátora sa už neposkytuje).

 

Dátum vytvorenia stránky: 29.04.2021
Dátum aktualizácie: 21.05.2021

Tlačiť