Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 15.10.2020

Zmeny od 15.10.2020 pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi v čase COVID-19

Dňa 15.10.2020 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 273/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády SR č. 184/2020 Z. z. (ďalej len „novela nariadenia“). Nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z. v znení predmetnej novely, účinnej od 15.10.2020 je zverejnené tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/102/

 Novela nariadenia priniesla nasledovné zmeny pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi:

  • Výnimka z povinnosti vykonávať činnosti v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi (§ 2 novely nariadenia)

Aj v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) je každý občan v súlade s §10 ods. 3 až 13 zákona o pomoci v hmotnej núdzi povinný vykonať činnosti v rozsahu 32 mesačne, ak mu tieto činnosti boli ponúknuté. Ak poberateľ pomoci v hmotnej núdzi tieto činnosti nevykoná, pomoc v hmotnej núdzi sa mu zníži o dávku pomoci v hmotnej núdzi(1).

Novela nariadenia vzhľadom na epidemiologickú situáciu priniesla jednu výnimku, kedy občan nie je povinný vykonať činnosti v rozsahu 32 hodín mesačne, a to v prípade ak mu bolo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia (ďalej aj „karanténa“).

V tejto súvislosti však informujeme, že nie je postačujúce len tvrdenie občana, že mu bola nariadená karanténa. Predmetná skutočnosť musí byť potvrdená príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva a úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude nariadenie karantény na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva preverovať.

  • Úprava poskytovania ochranného príspevku v čase krízovej situácie (§ 7 novely nariadenia)

Novela nariadenia doplnila ďalší dôvod poskytovania ochranného príspevku v čase krízovej situácie, ktorým je nariadenie karantény regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Nárok na ochranný príspevok v čase krízovej situácie v sume 37,30 eura/mesačne majú teda, tí poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, ktorí majú uzatvorené platné dohody, ktoré zakladajú nárok na aktivačný príspevok, ale v čase krízovej situácie:

  • z dôvodu nariadenia karantény alebo
  • z dôvodu prekážky na strane organizátora

nemôžu vykonávať činnosti podmieňujúce vznik nároku na aktivačný príspevok.

Zároveň však uvádzame, že nárok na OP COVID-19 má len taký poberateľ pomoci v hmotnej núdzi, u ktorého nedôjde k zníženiu dávky pomoci v hmotnej núdzi podľa §10 ods. 3 až 13 zákona o pomoci v hmotnej núdzi (napr. nevykoná činnosti v rozsahu 32 hodín mesačne, nedodrží liečený režim, nedodrží lehoty na predloženie dočasnej pracovnej neschopnosti a potvrdenia o rozsahu odpracovaných hodín).

Tak ako v prípade výkonu činností v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, nariadenie karanténneho opatrenia alebo izolácie bude preverené na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

 


(1) Nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z.z. len dočasne (od 01.04.2020 do 30.06.2020) nepodmieňovalo poskytovanie dávky v hmotnej núdzi výkonom činností v rozsahu 32 hodín mesačne.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.10.2020
Dátum aktualizácie: 21.10.2020

Tlačiť