Môže požiadať maloletá matka o príspevok pri narodení dieťaťa?

Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa jednoznačne stanovuje ako oprávnenú osobu iba biologickú matku dieťaťa (otca iba vo výnimočných prípadoch ustanovených zákonom). Ak je biologická matka maloletá, nemôže byť účastníčkou konania, teda nemôže byť ani oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa. Ak by si aj sama podala žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa a nemala by právoplatné rozhodnutie súdu o priznaní rodičovských práv a povinností vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa (§29 ods.1 zákona o rodine), úrad zastaví konanie podľa zákona o správnom konaní.

Môže požiadať o príspevok aj niekto iný ?

Ak by právoplatné rozhodnutie súdu maloletá matka získala skôr, než uplynie 6 mesačná lehota od narodenia jej dieťaťa, môže práve ona opätovne o príspevok požiadať. Zákonný zástupca, ktorý zastupuje maloletú matku, však nie je oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, z čoho plynie, že nemôže o tento príspevok požiadať ani žiadna iná osoba.

Kedy sa stane maloletá matka oprávnenou osobou ?

Ak má maloletá matka právoplatné rozhodnutie súdu o priznaní rodičovských práv a povinností vo vzťahu k maloletému dieťaťu, je oprávnenou osobou nielen na priznanie príspevku pri narodení dieťaťa, ale aj pre priznanie nároku na prídavok na dieťa a tiež na rodičovský príspevok. Oprávnenou na príspevky sa maloletá matka stáva až odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu. Ak by súd vo výrokovej časti rozhodnutia priznal rodičovské práva maloletej matke odo dňa narodenia dieťaťa, tak by si mohla uplatniť nárok na prídavok na dieťa aj spätne.

Maloletá matka, ktorá uzatvorila manželstvo

Uzavretím manželstva sa maloletá matka stáva plnoletou a teda aj oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevky z dôvodu starostlivosti o svoje dieťa.


 

Dátum vytvorenia stránky: 08.12.2015

Tlačiť