Chcem si osvojiť dieťa

Ktorýkoľvek ÚPSVaR, oddelenie SPOD a SK poskytne záujemcovi, ktorý má záujem stať sa osvojiteľom (záujemca o náhradnú rodinnú starostlivosť – NRS) informácie potrebné na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov. Tieto informácie môže okrem ÚPSVaR poskytnúť aj obec, vyšší územný celok (ďalej VUC) alebo akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva prípravu na NRS.

 

Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov (ďalej len žiadosť) podáva záujemca na určenom ÚPSVaR (8 ÚPSVaR v sídle kraja) podľa miesta trvalého bydliska. Žiadosť musí obsahovať osobné údaje záujemcu o NRS, a to: meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo a ďalšie údaje. K žiadosti musí záujemca priložiť

- dotazník, ktorý je možné získať na oddelení SPOD a SK ktoréhokoľvek úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,  ktorý záujemca pravdivo vyplní,

- správu o zdravotnom stave záujemcu o NRS (správa od všeobecného lekára, prípadne odborného lekára)

- doklad o majetkových pomeroch (napr. potvrdenie o príjme).

 

Po zaevidovaní žiadosti určený ÚPSVaR zabezpečí ďalšie listiny, ktoré sú súčasťou spisovej dokumentácie záujemcu o NRS, a to:

- odpis registra trestov

- správa o bytových, rodinných a sociálnych pomeroch záujemcu o NRS

- vyjadrenie obce o spôsobe života záujemcu o NRS.

 

Záujemca o NRS dáva súhlas, že určený ÚPSVaR môže zisťovať, či nedošlo k zmene pomerov na strane záujemcu.

 

Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa osvojiteľom má možnosť vybrať si subjekt, ktorý ju bude pripravovať na NRS. Tieto informácie o možnosti výberu získava záujemca o NRS od ÚPSVaR, prípadne od ďalších subjektov, akreditovaného subjektu, zariadenia, obce alebo VUC.

Ak si záujemca vyberie subjekt, u ktorého bude vykonávať prípravu na NRS, určený ÚPSVaR oznámi danému subjektu, že fyzická osoba spĺňa podmienky spôsobilosti (po overení podmienok spôsobilosti v rovine splnil/nesplnil z hľadiska odpisu registra trestov, správy o zdravotnom stave, spôsobilosti na právne úkony). Dohodu o vykonaní prípravy na NRS možno uzatvoriť medzi záujemcom a daným subjektom po zaevidovaní žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov na určenom ÚPSVaR a následnom overení podmienok spôsobilosti. Súčasťou dohody o príprave záujemcu na NRS je aj ustanovenie o ochrane osobných údajov, účel na ktorý môžu byť osobné údaje použité a súhlas fyzickej osoby s poskytnutím osobných údajov na účel sprostredkovania NRS subjektom, ktoré sa podieľajú na sprostredkovaní. Manželia, ktorí majú záujem stať sa osvojiteľmi, uzatvárajú dohodu so subjektom vykonávajúcim prípravu na NRS spoločne. Po uzatvorení dohody prebieha príprava záujemcu na NRS.

 

Subjekty, ktoré vykonávajú prípravu na NRS:

ÚPSVaR, akreditovaný subjekt (Úsmev ako dar, o.z., Návrat o.z., PhDr. Litavská Eva Miesto pod slnkom o.z.). Subjekt vykonávajúci prípravu na NRS zriaďuje na účely prípravy tím.

Rozsah prípravy na NRS je najmenej 26 hodín.

 

Forma prípravy na NRS môže byť individuálna, skupinová alebo kombinácie individuálnej a skupinovej formy.

 

Ak si záujemca zvolil za subjekt na prípravu k NRS  ÚPSVaR, tento zriaďuje odborný tím na prípravu na NRS.

 Úrad  zriaďuje na prípravu na NRS – osvojenie tím v zložení psychológ RPPS a sociálny pracovník  oddelenia SPODaSK. Tím na prípravu si prizýva  k spolupráci  na príprave zástupcu detského domova – napr. riaditeľa, psychológa, sociálneho pracovníka, vychovávateľa.

Úlohou odborného tímu je  komplexne a objektívne posúdiť predpoklady záujemcu pre vykonávanie NRS - osvojenie a zároveň ho pripraviť čo najlepšie na prijatie dieťaťa do svojej rodiny.

Proces posúdenia záujemcov o NRS v priebehu prípravy je zameraný  najmä na:

-          predpoklady záujemca vytvoriť dieťaťu bezpečné, láskyplné a harmonické rodinné prostredie,

-          predpoklady záujemca pre výchovu dieťaťa a napĺňanie jeho špecifických potrieb, 

-          zhodnotenie primeranosti záujemcovej motivácie prijať dieťa,

-          zhodnotenie stability manželského a rodinného prostredia,

-          preskúmanie záujemcovej predstavy o dieťati týkajúcej sa veku, pohlavia, pôvodu a prípadnú mieru tolerancie voči zdravotným, či iným limitom dieťaťa. 

V rámci procesu posudzovania záujemcových predpokladov pre prijatie dieťaťa bude  pracovať s niektorými psychologickými testami a dotazníkmi, ktoré mu psychológ predloží.

Obsah prípravy tvoria dôležité témy ako sú najmä:

-          základné informácie o NRS,

-          informácie o celom procese NRS,

-          informácie o špecifických  a vývinových potrebách  dieťaťa,

-          ako a kedy povedať dieťaťu pravdu o jeho pôvode,

-          ako  rešpektovať  a posilňovať identitu dieťaťa,

-          rizikové obdobia vo vývine dieťaťa v NRS,

-          zapojenie širšej rodiny osvojiteľov do NRS.

 

Po ukončení celého procesu prípravy bude vypracovaná záverečná správa o príprave na NRS, ktorá je podkladom pre rozhodnutie  o záujemcovom zapísaní do zoznamu žiadateľov o  NRS.

Záujemca musí byť s obsahom záverečnej správy o príprave na NRS oboznámený. Rozhodnutie o zapísaní do zoznamu žiadateľov, resp. nezapísaní vydáva určený ÚPSVaR.

 

O zapísaní záujemcu o NRS rozhoduje určený ÚPSVaR. Vo výroku rozhodnutia je uvedený dátum zapísania záujemcu do zoznamu žiadateľov. Žiadateľ môže byť zaradený do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom od právoplatnosti rozhodnutia o zapísaní záujemcu do zoznamu žiadateľov. 

 

Prípravu na NRS záujemcovia o NRS, ktorí boli zapísaní do zoznamu žiadateľov, sú povinní aktualizovať v prípade

a)  ak nastala zmena pomerov na strane žiadateľa,

b)  ak uplynuli od skončenia prípravy 2 roky,

c) ak je žiadateľ pestún alebo osvojiteľ (prípadne osoba, ktorej bolo dieťa zverené do predosvojiteľskej starostlivosti).

Určený ÚPSVaR vyzve záujemcu na aktualizáciu prípravy, ak nastal niektorý z vyššie uvedených dôvodov a záujemca nezačal s aktualizáciou prípravy bez vyzvania. Na základe výzvy je záujemca povinný začať s aktualizáciou prípravy do 30 dní od doručenia výzvy a je povinný určený ÚPSVaR, u ktorého je v zozname žiadateľov vedený, informovať o začatí prípravy na NRS. Ak žiadateľ ani na písomnú výzvu nezačne aktualizovať prípravu na NRS v lehote 30 dní od doručenia výzvy, určený ÚPSVaR vydá rozhodnutie o vyradení žiadateľa zo zoznamu žiadateľov.

 

ÚPSVaR sprostredkúva nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom o NRS. Pri zaradení žiadateľa do procesu sprostredkovania sa zohľadňuje poradie žiadateľov zapísaných do zoznamu žiadateľov.  ÚPSVaR ďalej vysloví písomný súhlas so zoznámením a interakciou a vypracuje správu o priebehu nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom na základe podkladov zo zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené a žiadateľa s touto správou oboznámi. Následne vyhotoví písomné odporúčanie na zverenie dieťaťa a realizáciu NRS, ktoré zasiela zariadeniu, v ktorom je dieťa umiestnené, príslušnému ÚPSVaR podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa a žiadateľovi.  V závere oboznámi žiadateľa o možnosti podania návrhu na súd na zverenie dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov.  

 

O zverení dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov a následne o osvojení rozhoduje súd na základe podaného návrhu. 


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 13.09.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Podateľňa úradu

Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-17:00
Štvrtok 8:00-15:00
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac