Zverenie dieťaťa

Zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov [ PDF]

Pokiaľ rodičia nemôžu zabezpečiť z vážnych dôvodov osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, alebo ak je vážne ohrozená alebo narušená výchova dieťaťa, súd môže dieťa zveriť do starostlivosti inej fyzickej osoby než rodičovi. Ak dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby, môže súd nariadiť ústavnú starostlivosť.

Poradenstvo a pomoc Vám poskytnú kompetentní zamestnanci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa príspevkami – sociálnymi dávkami, ak náhradná starostlivosť o dieťa je vykonávaná osobne na základe rozhodnutia súdu.

Náhradná starostlivosť o dieťa  je

a)     zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,

b)     pestúnska starostlivosť,

c)     poručníctvo, ak sa poručník osobne stará o dieťa, to neplatí, ak sa poručník osobne
        stará o dieťa, ktorého rodičia nie sú plnoletí,

d)     zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak súd koná o zverení dieťaťa do  náhradnej starostlivosti (osobná starostlivosť o dieťa alebo pestúnska  starostlivosť),

e)     zverenie maloletého dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti,

f)     zverenie dieťaťa fyzickej osobe o nariadení neodkladného opatrenia súdu, ak súd koná o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti.

Maloleté nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej starostlivosti v zákonnom zastúpení náhradného rodiča si uplatňuje u platiteľa žiadosť o: 

Náhradný rodič si uplatňuje u platiteľa žiadosť o:

Platiteľom uvedených príspevkov je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu náhradného rodiča.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 17.05.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Podateľňa úradu

Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-17:00
Štvrtok 8:00-15:00
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac