Nárok na prídavok na dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky a po skončení povinnej školskej dochádzky

Plnenie povinnej školskej dochádzky a nárok na prídavok na dieťa 

Oprávnená osoba (rodič, náhradný rodič) má nárok na prídavok na dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky a ďalej - najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole. 

Plnenie povinnej školskej dochádzky rieši zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon")

Podľa § 19 ods. 2 školského zákona je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ku skončeniu plnenia povinnej školskej dochádzky nemusí vždy dochádzať len na základnej škole. V praxi sa často stretávame so situáciami, kedy si žiak plní povinnú školskú dochádzku ešte v 1. ročníku na strednej škole. V takomto prípade má nárok na prídavok počas celého školského roka (do 31.8. bežného roka), v ktorom žiak dovŕši vek 16 rokov a teda rodič nemusí počas tohto školského roka preukazovať nezaopatrenosť dieťaťa prostredníctvom potvrdenia o návšteve školy. Potvrdenie o návšteve školy doručí rodič na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) až v nasledujúcom školskom roku, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom žiak dovŕšil vek 16 rokov. 

Dieťa už má skončenú povinnú školskú dochádzku

Ak má dieťa skončenú povinnú dochádzku, nezaopatrenosť dieťaťa rodič preukazuje vždy na začiatku školského roka potvrdením o návšteve školy. Úrad akceptuje akékoľvek potvrdenie o návšteve školy (napr. potvrdenie, ktoré vystaví škola), toto potvrdenie však musí obsahovať požadované náležitosti, preto odporúčame porovnať požadované údaje, ktoré sú uvedené na potvrdení vystavenom školou s údajmi na odporúčanom tlačive zverejnenom na webovom sídle www.upsvar.sk, ktoré môže škola taktiež na vyžiadanie potvrdiť.

Tlačivo „Potvrdenie o návšteve školy“ nájdete TU!


 

Dátum vytvorenia stránky: 16.01.2018
Dátum aktualizácie: 23.01.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac