Osobitný príjemca – výplata prídavku na dieťa

OTÁZKA:

 

Bol postup úradu[1] správny, keď mi zastavil výplatu prídavku na dieťa a začal ho poukazovať obci, pretože moje dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky a už tretí mesiac vymeškalo viac ako 15 vyučovacích hodín. Som v neustálej komunikácii so školou ako aj s kurátorom a snažím sa túto situáciu riešiť.

 

ODPOVEĎ:   ÁNO

 

Vy ako poberateľ prídavku na dieťa ste povinný a zodpovedný dbať na plnenie povinnej školskej dochádzky vášho dieťaťa. Ak si vaše dieťa neplní povinnú školskú dochádzku, je to jeden z dôvodov na  určenie osobitného príjemcu výplaty prídavku na dieťa.

Situácie vedúce k určeniu osobitného príjemcu

 • ak nie je použitá na účel, na ktorý je určená
 • ak ide o zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky
 • ak bolo dieťaťu alebo rodičovi uložené výchovné opatrenie
 • ak sa rodine poskytuje hmotná núdza prostredníctvom osobitného príjemcu

 

Osobitný príjemca je

 • obec
 • iná právnická osoba
 • iná fyzická osoba

 

Povinnosť obce ako osobitného príjemcu

 • komunikovať s rodinou a navrhnúť jej či jej bude
 • poskytovať dávku vo forme
 • vecná (uhradenie poplatku za školský klub, strava v školskej jedálni, aktivity realizované školou a pod.)
 • peňažná

 

Obdobie trvania osobitného príjemcu

 • najmenej tri kalendárne mesiace
 • alebo do času, kým nedôjde k náprave

[1] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby – poberateľa dávky

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 23.01.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac