Oznamovacia povinnosť rodiča o zabezpečení starostlivosť o dieťa po dovŕšení jeho troch rokov veku

OTÁZKA:

 

Moje dieťa dovŕšilo tri roky veku, mám povinnosť niečo oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny?

  

ODPOVEĎ:   ÁNO

  

Vy ako poberateľ rodičovského príspevku, ktorému dovŕšením troch rokov veku dieťaťa zanikol nárok na rodičovský príspevok, ste povinný oznámiť úradu[1] zabezpečenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa (po dovŕšení troch rokov jeho veku až do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky).

 

Vzor oznámenia nájdete TU

 

Oznámenie o zabezpečovaní starostlivosti o dieťa doručíte úradu

     - osobne,

     - písomne (poštou) alebo

     - elektronicky so ZEP-om[2]

[1] úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby – poberateľa

dávky

[2] ZEP – zaručený elektronický podpis potrebný pre komunikáciu elektronickými prostriedkami cez www.slovensko.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.04.2017
Dátum aktualizácie: 23.01.2018

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac