Informácia pre zamestnávateľov pracovníkov z iných štátov EÚ

Zamestnávate na Slovensku pracovníkov z iných štátov EÚ? Potom práve Vám sú určené nasledujúce informácie o tom, aké nároky majú Vaši zamestnanci na Slovensku v súvislosti s rodinnými dávkami.

 

Zamestnávate zamestnancov z iných štátov EÚ?

Vedeli ste, že zamestnanci z iných štátov EÚ, pracujúci vo vašej firme, majú nárok na rodinné dávky na Slovensku z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti na Slovensku, nakoľko sa na nich vzťahuje slovenská legislatíva aj legislatíva EÚ. Podrobnejšie tu:

 

Kedy majú nárok na rodinné dávky?

Nárok vzniká na biologické dieťa, a to aj v prípade, ak:

 • sú rozvedení
 • nežijú spolu s druhým rodičom dieťaťa
 • je dieťa súdom zverené do starostlivosti jedného rodiča
 • poberajú materské zo Slovenska
 • ak poberajú nemocenské dávky zo Slovenska

Slovenská republika bude Vašim zahraničným zamestnancom vyplácať rodinné dávky v plnej výške alebo len vyrovnávaciu dávku k dávkam vyplateným v štáte bydliska dieťaťa a druhého rodiča.

 

Ktorý štát a v akej miere bude Vašim zamestnancom vyplácať rodinné dávky? 

Pozor!!! Rodinné dávky sa nemôžu vyplácať za rovnaké obdobie v dvoch štátoch súčasne. Pri posudzovaní nároku na rodinné dávky sa posudzuje sociálne postavenie oboch biologických rodičov a bydlisko dieťaťa/detí. Viac tu:

Plnú výšku rodinných dávok bude Slovensko vyplácať v prípade, ak bude kompetentný vyplácať ako prvý štát z dôvodu, že druhý rodič dieťaťa v inom štáte EÚ bude nezamestnaný.

V situácii, že rodič v inom štáte EÚ bude vykonávať zamestnanie, príp. poberať materské alebo nemocenské dávky, alebo dávky v nezamestnanosti, v takom prípade Slovenská republika bude vyplácať iba vyrovnávaciu dávku do výšky sumy dávok podľa slovenskej legislatívy, nakoľko kompetentným štátom na výplatu rodinných dávok bude štát zamestnania druhého rodiča za predpokladu, že dieťa s týmto rodičom žije. 

Príklad 1:

Jeden rodič dieťaťa je zamestnaný na Slovensku, druhý rodič žije s dieťaťom v Rakúsku, je nezamestnaný. V takomto prípade bude Slovensko vyplácať plnú výšku rodinných dávok a Rakúsko bude vyplácať vyrovnávaciu dávku z dôvodu bydliska.  

Príklad 2:

Jeden rodič dieťaťa je zamestnaný v Maďarsku, kde žije aj s dieťaťom. Druhý rodič je zamestnaný na Slovensku. V takomto prípade bude Maďarsko vyplácať plnú výšku rodinných dávok a Slovenská republika iba vyrovnávaciu dávku.

 

O ktoré rodinné dávky môže Váš zamestnanec na Slovensku požiadať?

V zmysle slovenskej legislatívy sa jedná o:

 • prídavok na dieťa - žiadosť tu:
 • rodičovský príspevok - žiadosť tu:
 • príspevky pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti – žiadosť tu:
 • príspevok na starostlivosť o dieťa - nárok vzniká len v prípade, ak bude dieťaťu poskytovaná starostlivosť  v zariadení na Slovensku a žiadateľ je dôchodkovo poistený.
 • Pozor!!! Nie je však možné poberať súčasne rodičovský príspevok aj príspevok na starostlivosť o dieťa.

Žiadosť tu:

Príspevok na starostlivosť o dieťa môže Váš zamestnanec poberať ako sociálnu výhodu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie.

 • príspevok pri narodení dieťaťa – oprávnená osoba je spravidla matka dieťaťa, nárok vzniká tiež na základe nariadenia č. 492/2011 ako sociálna výhoda, viac o dávke tu:

         Žiadosť tu

 

Súčasťou žiadostí je zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť k posúdeniu nároku na dávku.

Štáty Belgicko, Cyprus, Grécko, Dánsko, Írsko, Taliansko, Litva, Malta, Španielsko, Holandsko, Anglicko, Island, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko nemajú charakterovo podobnú dávku ako slovenský rodičovský príspevok. Zamestnanci týchto štátov na Slovensku majú nárok na rodičovský príspevok na Slovensku v plnej výške.

V prípade štátov EÚ (Bulharsko, Estónsko, Grécko, Lotyšsko, Rumunsko), ktoré majú nižšie dávky ako Slovensko, môžu byť zamestnancom týchto štátov doplatené podľa slovenskej legislatívy.

 

Ktorý úrad bude Vášmu zamestnancovi vyplácať rodinné dávky?

Žiadosť je potrebné podať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „úrad“) podľa miesta zamestnania alebo miesta bydliska Vášho zamestnanca. Zoznam úradov tu:

V žiadosti je potrebné uviesť číslo účtu príjemcu, doporučujeme výplatu na účet banky v SR z dôvodu spoplatnenia prevodu na účet v zahraničnom peňažnom ústave v EÚ.

 

Ako môže zamestnávateľ pomôcť svojmu zamestnancovi?

Zamestnávateľ môže pomôcť svojmu zamestnancovi vyplniť žiadosti o dávky. Na webovej stránke ústredia sa nachádzajú príručky pre klientov uplatňujúcich si nárok na štátne sociálne dávky, kde sú uvedené:

 1. všeobecné informácie o dávke
 2. postup pri vyplňovaní žiadosti
 3. a najčastejšie otázky pri jednotlivých dávkach.

 

Pre rýchlu orientáciu uvádzame linky:

 

Príručka k prídavku na dieťa tu:

Príručka k rodičovskému príspevku tu:

Príručka k príspevkom v náhradnej starostlivosti tu:

Na základe písomného splnomocnenia (v prílohe) môže iná fyzická osoba vybaviť rodinné dávky na úrade na oddelení služieb pre občana (OSO). Plnomocenstvo musí obsahovať rozsah zástupcovho oprávnenia. Zástupca koná v rozsahu plnomocenstva za splnomocniteľa a jeho úkony sa považujú za úkony splnomocniteľa. Na úrade sa splnomocniteľ preukáže občianskym preukazom/pasom.  

 

Kedy budú dávky Vašim zamestnancom vyplatené?

Po podaní žiadosti úrad písomne kontaktuje štát druhého rodiča za účelom zistenia nároku na rodinné dávky. Na tento účel sa používajú E – formuláre, ktoré slúžia na výmenu informácií medzi jednotlivými štátmi. Po získaní informácie môže úrad rozhodnúť o nároku na dávku a na základe predložených dokladov určí, či má zamestnanec iného štátu EÚ na Slovensku nárok na plnú výšku dávky alebo len na vyrovnávaciu dávku.

 

Komunikácia s niektorými štátmi EÚ trvá dlhšie, nakoľko sa stáva, že informácie z iného štátu úrad získa až po zaslaní urgencie.

 

Viac o formulároch nájdete tu:

 

Plnomocenstvo


 

Dátum vytvorenia stránky: 07.04.2017
Dátum aktualizácie: 30.01.2018

Tlačiť