Rodičovský príspevok pre zamestnaných v EÚ

Rodičovský príspevok pre rodičov, ktorí žijú alebo pracujú v inom štáte EÚ

 

V roku 2007 priviedli Slováci podľa štatistických údajov na svet 54 424 detí. Baby boom nám každoročne mierne klesá a tohoročný mesačný priemer je 4 106 detí a ročný predpoklad je cca 49 272 deti.

  

Čo sa zmení pre rodičov, ktorých bydlisko je v inom štáte EÚ?  

V prípade rodičov, občanov Slovenskej republiky, ktorí zmenia adresu trvalého pobytu mimo územia SR (napr. Rakúsko, Maďarsko), avšak naďalej budú vykonávať zárobkovú činnosť na území SR, aj takíto rodičia majú nárok buď na rodičovský príspevok alebo na príspevok na starostlivosť o dieťa. V prípade, ak rodič žiada o príspevok na starostlivosť o dieťa, táto starostlivosť musí byť dieťaťu poskytovaná na Slovensku. Nárok na dávky sa však už posudzuje nielen podľa slovenskej legislatívy, ale aj podľa koordinačných predpisov a nariadení EÚ, nakoľko práve legislatíva EÚ umožňuje rodičom priznať nárok na rodinné dávky na Slovensku aj v prípade, ak zmenili bydlisko a odsťahovali sa do iného štátu EÚ. Je potrebné upozorniť však na to, že pri určovaní nároku na rodičovský príspevok podľa legislatívy EÚ sa posudzujú obidvaja rodičia dieťaťa. A to aj v prípade, ak nie sú manželia, spolu nežijú, príp. má jeden z rodičov dieťa zverené do svojej starostlivosti. 

 

Kto vyplatí rodičovský príspevok slovenským rodičom zamestnaným v inom štáte EÚ?  

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa zmenilo postavenie občanov SR vo vzťahu k možnosti ich pohybu za prácou v rámci štátov EÚ. Veľa slovenských rodičov odchádza pracovať z dôvodu zvýšenia svojej životnej úrovne do iného členského štátu EÚ, pričom nestrácajú nadobudnuté práva v oblasti sociálneho zabezpečenia pri zmene bydliska z jedného štátu do druhého. Slovenskí občania majú možnosť dostávať rodinné dávky v niektorých štátoch EÚ vo vyššej sume, ako sú slovenské dávky. Dávky vypláca príslušný štát aj v tom prípade, ak je bydlisko migrujúceho občana alebo jeho rodinných príslušníkov v inom štáte. Toto právo umožňuje slovenským rodičom už spomínaná legislatíva EÚ, ktorá garantuje rodičom ich práva v rámci EÚ, aby si mohli vybrať akékoľvek miesto v ktoromkoľvek štáte EÚ, kde chcú žiť a pracovať, bez straty svojich práv. 

V zmysle uvedeného môžu slovenskí rodičia poberať rodičovský príspevok v štáte EÚ, v ktorom pracujú, nakoľko majú tie isté práva a povinnosti podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu ako štátni príslušníci daného členského štátu.

Je dôležité upozorniť, že nárok na dávky majú rodičia aj v prípade, ak majú bydlisko v členskom štáte inom, ako je štát, kde sa nachádza inštitúcia zodpovedná za poskytovanie dávok. Avšak výplata dávok nemôže byť duplicitná v dvoch štátoch EÚ.

 

Kto vyplatí rodičovský príspevok rodičom, ktorí pracujú v štáte EÚ, ktorý nevypláca takúto dávku?

Vyskytujú sa prípady, že slovenský rodič je zamestnaný v štáte EÚ, ktorý nemá vo svojej legislatíve uzákonenú charakterovo podobnú dávku ako slovenský rodičovský príspevok. Jedná sa napr. o štáty Cyprus, Grécko, Írsko, Litva, Malta, Španielsko, Holandsko, Veľká Británia, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. V niektorých štátoch EÚ sa síce vypláca rodičovský príspevok, ale legislatíva príslušného štátu vymedzuje určité obmedzenia, napr. Belgicko vypláca dávku zamestnancom súkromného a verejného sektora iba v prípade, ak prerušia výkon svojej činnosti z dôvodu starostlivosti o dieťa. V Českej republike a Rakúsku si rodič môže zvoliť variant dĺžky vyplácania, v Dánsku vyplácajú porovnateľnú dávku ako rodičovský príspevok niektoré obce pre rodičov, ktorí zabezpečujú osobnú starostlivosť o dieťa. V Poľsku sa vypláca dávka iba v prípade, ak rodina nepresahuje stanovenú hranicu príjmov. V takejto situácii môže vyplácať dávku Slovenská republika, ale iba v prípade, ak je Slovensko štátom zamestnania jedného z rodičov alebo dieťa s rodičom žije na Slovensku.  

V prípade, ak má rodič pochybnosti, ktorý štát EÚ mu bude vyplácať rodičovský príspevok, doporučujeme kontaktovať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, kde mu budú poskytnuté informácie a taktiež rady, ako postupovať pri uplatňovaní si nároku na rodičovský príspevok. 

Tieto informácie sú len úvodom do života, ktorý prináša množstvo situácií, v ktorých sa rodiny s deťmi ocitnú a preto uvádzame niekoľko situácií a z nich vyplývajúcich otázok a odpovedí:

 

Otázka:

Som štyri roky zamestnaná v Českej republike, narodilo sa nám dieťa. Manžel je Čech, tiež zamestnaný v ČR. Žijeme na Slovensku, nakoľko bývame v rodinnom dome, ktorý sme si na Slovensku postavili. Poberám materské z ČR. Požiadala som si o prídavok na dieťa v ČR, ale zamietli mi ho z dôvodu vysokého príjmu. O mesiac mi skončí výplata materského, má vôbec zmysel žiadať o rodičovský príspevok v ČR? Kto mi bude rodičovský príspevok vyplácať?

Odpoveď:

Rodičovský príspevok vám bude vyplácať Česká republika, preto si o dávku určite požiadajte.

Pri rodičovskom príspevku sa neskúma príjem rodičov. Aj keď žijete na Slovensku, v zmysle nariadení EÚ máte nárok na rodinné dávky v ČR z dôvodu zamestnania.

Prídavok na dieťa vám bude vyplácať Slovenská republika ako sekundárne kompetentný štát z dôvodu bydliska na Slovensku.

 

Otázka:

Pracujem v Rakúsku ako zdravotná sestra, v súčasnosti poberám v Rakúsku materské. Narodilo sa mi dieťa v Rakúsku. Manžel je zamestnaný v Bratislave, ale všetci spolu žijeme v Rakúsku, máme tu prenajatý byt. Trvalý pobyt mám ja aj manžel na Slovensku. Budem mať nárok na výplatu rodičovského príspevku v Rakúsku?

Odpoveď:

Na základe uvedených informácií je kompetentným štátom na výplatu rodičovského príspevku Rakúsko, nakoľko ste v Rakúsku zamestnaná a tu aj s dieťaťom a manželom žijete.

Z titulu výkonu zárobkovej činnosti otca dieťaťa v SR, po skončení výplaty RP (v prípade skráteného variantu) v Rakúsku matke dieťaťa, bude SR ako štát výkonu zamestnania jedného z rodičov vyplácať RP do 3-rokov veku dieťaťa.

 

Otázka:

Po skončení štúdia som sa zamestnala na Slovensku, ale naskytla sa mi možnosť výhodného zamestnania v Rakúsku, tak som zamestnanie v SR ukončila a v Rakúsku pracujem už skoro rok. Narodilo sa mi dieťa a keďže som zdravotne poistená v Rakúsku, pôrod sa uskutočnil v Rakúsku. V súčasnosti bývame spolu s priateľom aj dieťaťom na Slovensku, nakoľko priateľ je zamestnaný na Slovensku. Onedlho mi skončí výplata materského v Rakúsku, tak som sa informovala, či budem mať nárok na rodičovský príspevok v Rakúsku. Dostala som informáciu, že nárok budem mať na Slovensku. Je táto informácia správna? Veď som zamestnaná v Rakúsku a radšej by som poberala rodičovský príspevok v Rakúsku, nakoľko sa vypláca vo vyššej sume ako na Slovensku. Môžete mi poskytnúť informáciu, podľa akého zákona by som nemala nárok na rodičovský príspevok v Rakúsku?

Odpoveď:  

Vo Vašom prípade vám rodičovský príspevok bude vyplácať Slovenská republika, nakoľko pri nároku na dávky zmysle koordinačných predpisov a nariadení sa posudzuje situácia celej rodiny, teda aj sociálny status otca dieťaťa. Vzhľadom k tomu, že otec dieťaťa je zamestnaný na Slovensku a Slovenská republika je aj štátom bydliska celej rodiny, podľa článku 68 bod 1 písm. b) a i) nariadenia č. 883/2004 bude Slovensko vyplácať rodinné dávky. Keďže Rakúsko vypláca dávky vo vyššej sume, môžete si požiadať o vyrovnávaciu dávku, nakoľko máte na to nárok z dôvodu vášho zamestnania v Rakúsku.

  

Otázka:

Som slobodná matka, otec dieťaťa nie je uvedený v rodnom liste. Pracujem v Českej republike, pred pôrodom som sa vrátila k rodičom na Slovensko a tu som aj porodila. Zamestnanie v Českej republike mi stále trvá, avšak žijem v súčasnosti aj s dieťaťom na Slovensku u rodičov. Chcela by som tu byť až do troch rokov veku dieťaťa. Na úrade na Slovensku mi povedali, že nemám nárok na rodičovský príspevok na Slovensku, ale mám si požiadať v Českej republike. V Českej republike ma informovali, že tam nemám nárok, nakoľko žijem spolu s dieťaťom na Slovensku. Je to možné, že mi nebude vyplácať rodičovský príspevok Slovensko ani Česká republika? Nemám žiadny príjem, kam sa mám obrátiť?

Odpoveď:  

Vo vašom prípade je príslušným štátom na výplatu rodičovského príspevku Česká republika. Nárok na dávku vám garantuje nariadenie č. 883/2004, nakoľko v prípade, ak je jediným štátom zamestnania Česká republika, je aj príslušná na výplatu dávok.

Podľa základného princípu osoba podlieha právnym predpisom štátu, v ktorom je zamestnaná alebo vykonáva samostatne zárobkovú činnosť (princíp lex loci laboris). Tento princíp sa uplatňuje dokonca aj vtedy, ak má osoba bydlisko na území iného členského štátu alebo zamestnávateľ, ktorý ju zamestnáva, má sídlo na území iného členského štátu.

V takomto prípade nie je podstatné, že žijete na Slovensku, môžete žiť v ktoromkoľvek štáte EÚ, podstatné je, že vám trvá zamestnanie v ČR. Podajte si žiadosť o rodičovský príspevok v ČR. V prípade, ak vám dávku zamietnu, máte možnosť sa odvolať.

 

Otázka:

Som zamestnaná na Slovensku, narodilo sa mi na Slovensku dieťa. Po skončení výplaty materského na Slovensku mi začali vyplácať rodičovský príspevok na Slovensku. Nakoľko manžel pracuje v Anglicku, odišla som za ním spolu aj s dieťaťom. A tu nastal problém, nakoľko z dôvodu bydliska v Anglicku mi Slovenská republika nemôže vyplácať rodičovský príspevok. Je to správne rozhodnutie, nemám nárok na rodičovský príspevok na Slovensku, veď spĺňam všetky podmienky zákona o rodičovskom príspevku.  

Odpoveď:  

Aj na vašu situáciu sa vzťahujú koordinačné predpisy a nariadenia EÚ, nakoľko otec dieťaťa je zamestnaný v Anglicku. Keďže žijete spolu s dieťaťom a manželom v Anglicku, kde je manžel zamestnaný, kompetentným štátom na výplatu rodinných dávok je Anglicko. Vzhľadom k tomu, že Anglicko nevypláca charakterovo podobnú dávku ako slovenský rodičovský príspevok, nemôže vám takúto dávku vyplácať. Uvádzate však, že vám trvá pracovný pomer na Slovensku, tak vám bude Slovensko vyplácať rodičovský príspevok ako sekundárne kompetentný štát z dôvodu výkonu zamestnania v SR.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 07.04.2017

Tlačiť