Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Príjmy z celoplošného testovania fyzických osôb na COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných v zmysle Zákonníka práce

Ak sa poberatelia pandemického rodičovského príspevku, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, SOS dotácie (ďalej len „dávky a príspevky“) zapojili do plošného testovania na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce (ďalej len „dohoda“), z ktorých príjem podlieha dani z príjmu, tento príjem sa na účely posúdenia nároku na dávky a príspevky nepovažuje za príjem z výkonu závislej činnosti.

Vzhľadom na uvedené, v prípade, ak od mesiaca október 2020, príp. od mesiaca november 2020 nebol nárok na dávky a príspevky priznaný, resp. nárok na dávky a príspevky zanikol z dôvodu, že oprávnená osoba sa podieľala na plošnom testovaní na základe dohody, z ktorej mala príjem, tieto oprávnené osoby budú opätovne posúdené a v prípade, ak budú spĺňať podmienky nároku v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi, zákona o náhradnom výživnom, nariadenia vlády č. 103/2020 Z.z, nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z. z., (napr. nemajú ďalší príjem), nárok na dávky a príspevky je možné spätne priznať od októbra 2020, príp. od novembra 2020.

Uvedené je upravené nariadením vlády č. 15/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z.  a vzťahuje  sa aj na tých poberateľov dávok a príspevkov, ktorí sa aj v budúcnosti zapoja  do plošného testovania na základe uzatvorených dohôd. Predmetné nariadenie je zverejnené v zbierke zákonov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/15/20210122.html) 

Dátum vytvorenia stránky: 27.11.2020
Dátum aktualizácie: 16.02.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac