Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zmeny v preukazovaní dočasnej pracovnej neschopnosti od 01.01.2024

V súvislosti s povinnosťou všeobecných lekárov, ako aj odborných lekárov s účinnosťou od 01.01.2024 používať výlučne „elektronickú PN“ (ďalej len „ePN“), v prípadoch vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len „DPN“) zo strany žiadateľa/poberateľa pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len PHN“) je potrebné od 01.01.2024 zabezpečiť:

  • Ak žiadateľ/poberateľ PHN bude DPN, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude akceptovať len ePN. Žiadateľ/poberateľ PHN na preukázanie svojej práceneschopnosti si bude musieť v zmysle § 12a ods. 3 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyžiadať od ošetrujúceho lekára odpis ePN.

  • V zmysle § 28 ods. 2 písm. d) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poberateľ PHN povinný doručiť na úrad odpis ePN do 3 pracovných dní odo dňa vystavenia ePN a ukončenia ePN.

V prípadoch, kedy mal poberateľ PHN vystavenú DPN na formulári úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.12.2023, skončenie DPN aj po 01.01.2024 preukáže úradu na tlačive úradu.

  

Dátum vytvorenia stránky: 08.01.2024

Tlačiť