Výbor pre otázky zamestnanosti

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z., na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“)

Do pôsobnosti výboru patrí

  • schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu a analýzy a prognózy o vývoji trhu práce podľa § 13 ods. 1 písm. ad) zákona o službách zamestnanosti,
  • posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok,
  • odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúčať úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok.
  • zriaďovať komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru podľa § 49 ods. 3 a § 57 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti.

Návrhy na vykonávanie pôsobnosti podľa zákona o službách zamestnanosti predkladá výboru úrad na základe

  • priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,
  • priorít a úloh určených ústredím,
  • priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji,
  • požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú sociálne vylúčení.

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

 

 

Členmi výboru zriadeného ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou sú:

a)       za  ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou zástupcov úradu vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústredia PSVaR

             - Mgr. Marek Baran – riaditeľ úradu
             - Ing. Ján Šveda – riaditeľ OSZ
             - Ing. Zdenka Salanciová – vedúca OAOTP

 b)       za Prešovský samosprávny kraj zástupcov samosprávneho kraja volí a odvoláva  zastupiteľstvo samosprávneho kraja

             - Ing. Ján Ragan
             - Ing. Jozef Berta

 c)       za Združenie miest a obcí Slovenska zástupcov miest a obcí volí a odvoláva reprezentatívna organizácia miest a obcí

            - Mgr. Matej Sabol
            - PhDr. Ľubomír Hreha

 d)       za zamestnávateľov v územnom obvode úradu vymenúvajú a odvolávajú  zástupcov zamestnávateľov na základe vzájomnej dohody ich reprezentatívne organizácie

            - JUDr Patrik Hamaš
            - Ing. František Hric   

 e)       za odborové organizácie v územnom obvode úradu zástupcov odborových organizácií na základe vzájomnej dohody vymenúvajú ich reprezentatívne organizácie

             - Ing. Antón Mihalčin
             - Gabriela Liptáková

     Výbor volí zo svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov, z ktorých jeden je zo zástupcov samosprávneho kraja alebo zo zástupcov miest a obcí, jeden zo zástupcov odborových organizácií alebo zo zástupcov zamestnávateľov a jeden zo zástupcov úradu. Zástupcovia samosprávneho kraja alebo zástupcovia miest a obcí, zástupcovia odborových organizácií a zástupcovia zamestnávateľov sa vo funkcii predsedu alebo podpredsedu striedajú po uplynutí jedného kalendárneho roka.


 

Zasadnutia výboru v roku 2024

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v roku 2024 Výborom pre otázky zamestnanosti

 

viac

 

Zasadnutia výboru v roku 2023

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v roku 2023 Výborom pre otázky zamestnanosti

 

viac

 

Zasadnutia výboru v roku 2022

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v roku 2022 Výborom pre otázky zamestnanosti

 

viac

 

Zasadnutia výboru v roku 2021

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v roku 2021 Výborom pre otázky zamestnanosti

 

viac

 

Zasadnutia výboru v roku 2020

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v roku 2020

 

viac

 

Zasadnutia výboru v roku 2019

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v roku 2019

 

viac

 

Zasadnutia výboru v roku 2018

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v roku 2018

 

viac

 

Zasadnutia výboru v roku 2017

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v roku 2017

 

viac

 

Zasadnutia výboru v roku 2016

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v roku 2016

 

viac

 

Zasadnutia výboru v roku 2015

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v roku 2015

 

viac

 

Zasadnutia výboru v roku 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v roku 2014

 

viac

 

Zasadnutia výboru v roku 2013

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v roku 2013

 

viac

 

Dátum vytvorenia stránky: 03.11.2015
Dátum aktualizácie: 18.03.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac