Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie [ DOCX]

Žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie [ PDF]

Bližšie informácie k poskytnutiu príspevku na zvýšenú splátku úveru nájdete v informácii k poskytnutiu tohto príspevku

K posúdeniu nároku na poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže vyzvať žiadateľa na predloženie dokladov (potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti [ PDF], čestné vyhlásenie o príjme [ PDF]) preukazujúcich príjem za šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok alebo príjem za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022.  


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.12.2023
Dátum aktualizácie: 03.06.2024

Tlačiť