Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Plán zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach na rok 2017

V zmysle ustanovenia § 73 ods.1 písm. v) bod 4 Zákona NR SR č. 305/ 2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vypracúva a zverejňuje na základe priorít plán zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach, ktorého súčasťou sú podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia potrebného počtu miest na zabezpečenie vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach vrátane počtu miest a požiadaviek na odborné zameranie a špecializáciu krízového strediska, počtu miest a špecifikácie potrebných miest podľa § 53, ktoré treba zabezpečiť v zariadeniach zriadených vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom, pre územné obvody určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do 30.júna kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok.

Podrobný plán zabezpečenia vykonávania rozhodntí súdu v zariadeniach na rok 2017, podmienky a spôsob jeho organizačného zabezpečenia, vrátane kontaktných údajov nájdete tu:

    • Priorita č. 1 : Zabezpečenie vykonávania rozhodnutia súdu v zariadeniach

    • Priorita č.2 : Zabezpečenie ústavnej starostlivostiv akreditovaných detských domovoch  

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2016
Dátum aktualizácie: 30.06.2017

Tlačiť