Objednávky 2022 (CDaR Michalovce, F. Kubača 87 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
OB2762246    Hotstav s.r.o. 
Vyšné Nemecké 25, 072 51 Vyšné Nemecké
53220064  Na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame Zateplenie fasády RD Sliepkovce 53 a to v zmysle oceneného zadania v prílohe , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe Výzvy pre predkladanie ponúk prostredníctvom Innovis ERANET. Stavebné práce budú uskutočnené podľa projektu pre Ohlásenie stavby "Zateplenie fasády RD Sliepkovce 53 " Technická správa 1490-01-ASR-01. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce objednávateľovi v týchto termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 31.12.2022 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Dohodnutá cena za vykonanie je nasledovná: Cena diela bez DPH: 17 868,22 € DPH 20% : 3 573,64 € Cena diela s DPH : 21 441,86 € Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.    
vrátane DPH
  17.8.2022  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
10.11.2022 
OB2762245    Hotstav s.r.o. 
Vyšné Nemecké 25, 072 51 Vyšné Nemecké
53220064  Na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame Zateplenie severnej a východnej steny RD Lastomír 390 a to v zmysle oceneného zadania v prílohe , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe Výzvy pre predkladanie ponúk prostredníctvom Innovis ERANET. Stavebné práce budú uskutočnené podľa projektu pre Ohlásenie stavby "Zateplenie severnej a východnej steny RD Lastomír 390 " Technická správa 1491-01-ASR-01. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce objednávateľovi v týchto termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 31.12.2022 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Dohodnutá cena za vykonanie je nasledovná: Cena diela bez DPH: 18 266,80 € DPH 20% : 3 653,36 € Cena diela s DPH : 21 920,16 € Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.    
vrátane DPH
  17.8.2022  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
10.11.2022 
OB2762260    Hotstav s.r.o. 
Vyšné Nemecké 25, 072 51 Vyšné Nemecké
53220064  Objednávame si u vás opravu strechy a prístrešku na RD Sliepkovce 53, zhotovené zateplenie domu, ktoré strecha poškodzovala.   
vrátane DPH
  12.10.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
13.10.2022 
OB2762255    Hotstav s.r.o. 
Vyšné Nemecké 25, 072 51 Vyšné Nemecké
53220064  Objednávame si u vás stavebné práce s dodaním materiálu pre stavbu RD Sliepkovce 53   
vrátane DPH
  28.9.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
7.10.2022 
OB2762220    Decohome spol.s.r.o. 
Sobranecká cesta 5, Michalovce
52501094  Objednávame si u vás drev.postele v 8ks a matrace 4ks.   
vrátane DPH
  16.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
18.3.2022 
OB2762286    CZAP TRANS s.r.o. 
Kúpeľná 486/1 Veľké Kapušany
52194230  Objednávame si u vás prepravu zamestnancov na trase Michalovce - Budapešť na 19.12.2022. Akcia hradená zo SF.   
bez DPH
  21.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
22.12.2022 
OB2762235    CZAP TRANS s.r.o. 
Kúpeľná 486/1 Veľké Kapušany
52194230  Objednávame si u vás prepravu deti na ŠH na 31.5.2022 na trase Michalovce - Hybe a späť   
vrátane DPH
  6.6.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
9.6.2022 
OB2762228    CZAP TRANS s.r.o. 
Kúpeľná 486/1 Veľké Kapušany
52194230  Objednávame si u vás prepravu detí na športové hry 7.5.2022. Trasa: Michalovce - Dobšina a späť.   
vrátane DPH
  16.5.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
23.5.2022 
OB2762256    Greckokatolícka rómska misia 
Zlata Baňa Sigord 154, Kokošovce
51030365  Objednávame si u vás letný tábor pre 49 účastníkov.   
bez DPH
  28.9.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
30.9.2022 
OB2762218    JEGON projekt s.r.o. 
Slovenská 6289/6C Michalovce
50641620  Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie domu Lastomír 390 a zateplenie domu Sliepkovce 53.   
bez DPH
  15.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
23.5.2022 
OB2762205    JEGON projekt s.r.o. 
Slovenská 6289/6C
50641620  Objednávame si u vás projektovú dokumentáciu stavby: Dbarierizácia v RD Sliepkovce 53 a Františka Kubača 7 Michalovce.   
bez DPH
  31.1.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
3.2.2022 
OB2762282    PALPRO.sk 
Sliepkovce 169, 072 37
50318047  Objednávame si u vás fólie na auto Renault Trafic MI331FS.   
vrátane DPH
  13.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
22.12.2022 
OB2762283    OBI Slovakia s.r.o. 
Sobranecká cesta 1A/6903 Michalovce
48258946  Objednávame si u vás stavebný materiál podľa výberu,dlažba,lepidlo,ceresit.   
vrátane DPH
  15.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
16.12.2022 
OB2762225    FRICUP Stav s.r.o. 
Jovsa 190, 072 32 Jovsa
48107824  Na základe úspešnej ponuky prieskumu trhu zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame opravu oplotenia Zalužice 412, a to v zmysle oceneného rozpočtu zo dňa 2.3.2022, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto objednávky. Podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe oslovenia na predkladanie cenových ponúk prostredníctvom mailovej pošty. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce v termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 31.10.2022 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Cena diela bez DPH: 4 180 € DPH 20% : 836 € Cena s DPH : 5 016 € Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a zodpovednosť za vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.    
vrátane DPH
  27.4.2022  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
13.7.2022 
OB2762249    Lepal Technik Michalovce,spol.s.r.o. 
Okružná 2, Michalovce
47999241  Objednávame si u vás pracovné odevy a obuv: monterkové súpravy 4ks, čiapka pracovná 4ks, obuv so špicou 3páry.   
vrátane DPH
  26.8.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
3.10.2022 
OB2762289    Pestucci s.r.o. 
Nad Laborcom 1769/4 Michalovce 071 01
47691221  Objednávame si u vás prenájom a pohostenie pre zamestnancov CDR z príležitosti vianočného večierka, hradený zo SF.   
vrátane DPH
  3.1.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
11.1.2023 
OB2762288    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás skartovačku pre sociálne pracovníčky.   
vrátane DPH
  22.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
22.12.2022 
OB2762287    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás tablet a monitor a zároveň montáž aj spojazdnenie   
vrátane DPH
  21.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
22.12.2022 
OB2762271    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu tlačiarne Brother NP III ,inštalácia tlačiarne Pozdišovce 246 a diagnostika PC z ústredia v počte 20 ks.   
vrátane DPH
  16.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
28.11.2022 
OB2762253    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu počítača pre zamestnanca Anna Kovaľová   
vrátane DPH
  28.9.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
30.9.2022 
OB2762239    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu počítačov: Fedorová, Šoltésová.   
vrátane DPH
  28.6.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
7.7.2022 
OB2762237    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu počítača v zasadačke na riaditeľstve CDR.   
vrátane DPH
  7.6.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
15.6.2022 
OB2762226    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás výrobu domeny a vyhotovenie webstránky cdrmichalovce.sk   
vrátane DPH
  10.5.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
13.5.2022 
OB2762224    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás toner do tlačiarne Xerox č.3335/3345 / 15 000 strán/ 1 ks pre PaM Majzeľová.   
vrátane DPH
  7.4.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
3.5.2022 
OB2762213    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás toner na tlačiareň Brother TN2421.Počet 10 ks.   
vrátane DPH
  3.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
9.3.2022 
OB2762212    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás inštaláciu operačného systému a MS Office 2021 Profesional Plus v satelite Kubača 7 pre vedúcu SPO Horná.   
vrátane DPH
  3.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
9.3.2022 
OB2762211    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu-výmenu válca F.Kubača KJleinová a inštaláciu optického routra Pozdišovce 245 Pozdišovce 246.   
vrátane DPH
  16.2.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
1.3.2022 
OB2762204    RodoCopmp s.r.o. 
Pasáž 4, Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu počítača pre NPD III na Partizánskej ulici.   
vrátane DPH
  25.1.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
2.2.2022 
OB2762202    RodoCopmp s.r.o. 
Pasáž 4, Michalovce
47474866  Objednávame si u vás zriadenie počítačovej miestnosti v zasadačke na riaditeľstve F.Kubača Michalovce.   
bez DPH
  10.1.2022  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
14.1.2022 
OB2762266    PROTRANS SK s.r.o. 
Močarianska 16 Michalovce
47455420  Objednávame si u vás kamenivo podľa výberu.   
vrátane DPH
  8.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
8.12.2022 
OB2762270    Papier Lechman s.r.o. 
Močarianska 5067, Michalovce
47102357  Objednávame si u vás kancelársky materiál podľa výberu.   
vrátane DPH
  16.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
28.11.2022 
OB2762251    Papier Lechman s.r.o. 
Močarianska 5067, Michalovce
47102357  Objednávame si u vás utierky papierové a tekuté mydlo.   
vrátane DPH
  27.9.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
30.9.2022 
OB2762244    VP-TECHNIKA s.r.o. 
J.Hollého 60,Michalovce
46912231  Objednávame si u vás opravu benzínovej kosačky Stiga   
vrátane DPH
  4.8.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
5.8.2022 
OB2762285    KOVEX-Stavebniny s.r.o. 
Pekárenska 4 Michalovce
46304525  Objednávame si u vás poter pod dlažbu garáž.   
vrátane DPH
  15.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
16.12.2022 
OB2762267    KOVEX-Stavebniny s.r.o. 
Pekárenska 4 Michalovce
46304525  Objednávame si u vás pridlažbu 100ks.   
vrátane DPH
  8.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
10.11.2022 
OB2762217    Cesta a Život,n.o. 
Justičná 6503/6 Prešov
45737941  Na základe predchádzajúcej spolupráce za služby supervízie pokračujeme aj v roku 2022. Rozsah služby : Objednanú službu zabezpečiť v mieste určenia v dohodnutom termíne a rozsahu so zodpovednosťou za kvalitu a komplexnosť dodávanej služby. Platové podmienky: Na jedného zamestnanca výška 70€, počet zamestnancov 72, celkovej hodnote 5040€. Trvanie objednávky: do 31.12.2022    
bez DPH
  29.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
4.4.2022 
OB2762268    Michal Ivanko 
Hlavná 93/48 Vechec
45713642  Objednávame si u vás nastavenie a premazanie plastových okien a dverí v 10RD zariadenia.   
bez DPH
  9.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
28.11.2022 
OB2762221    ŠUMA,s.r.o. 
Bajkalská 24, Prešov
44825994  Objednávame si u vás drevené postele s roštom v počte 7 ks.   
vrátane DPH
  17.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
18.3.2022 
OB2762248    TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 
Staničná 3, Michalovce
44792123  Objednávame si u vás prepravu detí do letného tábora v Snine: odvoz 17.7.2022 a dovoz 30.7.2022.   
bez DPH
  17.7.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
2.9.2022 
OB2762254    Instalacentrum 
P.O.Hviezdoslavova 3661,Michalovce
44695292  Objednávame si u vás prečistenie kanalizácie Sliepkovce 195.   
vrátane DPH
  28.9.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
30.9.2022 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Michalovce, F. Kubača 87

Tlačiť