Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
OB2762077    AGAL-Tomasz Ján Zygmunt 
Hollého 60 Michalovce
35559489  Objednávame si u vás zhotovenie plastových okien do suterénu v počte 11ks Sliepkovce 195.   
vrátane DPH
  29.12.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
30.12.2020 
OB2762076    Inštalacentrum s.r.o. 
P.O.Hviezdoslava 3661, Michalovce
44695292  Objednávame si u vás opravu kanalizácie Pozdišovce 245, nastal havarijný stav, ktorý sme museli dať opraviť z dôvodu že výkaly vyrážali do domu.   
vrátane DPH
  17.12.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
18.12.2020 
OB2762070    METAL Design SK s.r.o. 
Zvončekova 6, Michalovce
47489367  Objednávame si u vás výmenu ventilov na radiátoroch v RD Zalužice 412.   
bez DPH
  11.12.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
15.12.2020 
OB2762073    PlaneoElektro 
Humenská cesta 2 Michalovce
35712783  Objednávame si u vás podľa výberu sporák kombinovaný 1ks, práčka 2ks, chladnička 2ks, vysávač 2ks, kanvica 2ks.   
vrátane DPH
  14.12.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
15.12.2020 
OB2762071    DENER Bajužík 
Vinné 633, 072 31 Vinné
40936392  Objednávame si u vás zhotovenie prístrešku na objekte RD Pozdišovce 246   
bez DPH
  11.12.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
15.12.2020 
OB2762072    AGAL-Tomasz Ján Zygmunt 
Hollého 60 Michalovce
35559489  Objednávame si u vás zhotovenie vchodových dverí do RD: Zalužice 412, Lastomír 390, Sliepkovce 53, Laškovce 21.   
vrátane DPH
  14.12.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
15.12.2020 
OB2762074    RodoComp s.r.o. 
Farská 13,071 01 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás 9ks notebooky pre 9 rodinné domy pre dištančné vyučovanie a 3 tlačiarne.   
vrátane DPH
  15.12.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
15.12.2020 
OB2762069    František Kinceľ 
Humenská cesta 3553/5 Michalovce
33887969  Objednávame si u vás zapojenie plynového sporáka Pozdišovce 245.   
bez DPH
  7.12.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
8.12.2020 
OB2762068    MUDr. Anna Hudáková 
Nad Laborcom 24, Michalovce
31976671  Objednávame si u vás testovanie na Covid 19 pre 18 zamestnancov od 1.6. do 19.10.2020.   
bez DPH
  3.12.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
4.12.2020 
OB2762066    Inštalacentrum s.r.o. 
P.O.Hviezdoslava 3661, Michalovce
44695292  Objednávame si u vás prečistenie kanalizácie v RD Pozdišovce 245, vyráža do domu.   
vrátane DPH
  15.11.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.12.2020 
OB2762067    Peter Rudáš 
Čajkovského 18,Michalovce
10712976  Objednávame si u vás opravu elektrinštalácie v RD Sliepkovce 53, Sliepkovce 195, Ruská 32, Pozdišovce 246.   
vrátane DPH
  30.11.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.12.2020 
OB2762001    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č. 06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac december 2020 v počte 1038 ks.   
bez DPH
06K993086  1.12.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.12.2020 
OB2762001    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č.06K993086 zo dňa 27.11.2007 obvjednávame si u vás stravné lístky na mesiac december 2020 v počte 43 ks pre PR Hajašova.   
bez DPH
06K993086  1.12.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.12.2020 
OB2762002    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Objednávame si u vás stravné lístky na mesiac november 2020 pre pracovníkov NP III v počte 85 ks.Údaje zostávajú nezmenené.   
bez DPH
06K993086  1.12.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.12.2020 
OB2762065    RodoComp s.r.o. 
Farská 13,071 01 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás servisné práce pre pracovníkov NP III na ul. Partizánskej 2 MI.   
vrátane DPH
  24.11.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
26.11.2020 
OB2762064    RodoComp s.r.o. 
Farská 13,071 01 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás servisné práce a nastavenie Mágia TV, elektronickej schránky a licencie (riaditeľka,vedúca výchovy).   
vrátane DPH
  24.11.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
26.11.2020 
OB2762062    MUDr. Anna Hudáková 
Nad Laborcom 24, Michalovce
31976671  Objednávame si u vás testovanie zamestnancov na 31.10.2020 a 7.11.2020 v počte 49 zamestnancov na uvedený deň, Spolu 98 zamestnancov po 2,00€.  196,00 
bez DPH
  11.11.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
26.11.2020 
OB2762049    Fricup Stav s.r.o. 
Jovsa 190, 072 32
48107824  Na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame Zateplenie RD Pozdišovce 245 a výmena schodiska a to v zmysle oceneného rozpočtu v prílohe č.3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe Výzvy pre predkladanie ponúk prostredníctvom IS EVOSERVIS. Stavebné práce budú uskutočnené podľa projektu pre Ohlásenie stavby "Zateplenie rodinného domu " Technická správa 1353-01-ASR-01. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce objednávateľovi v týchto termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 15.11.2020 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Dohodnutá cena za vykonanie je nasledovná: Cena diela bez DPH: 116 046,50€ DPH 20% : 3 209,30€ Cena diela s DPH : 19 255,80€ Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.   
vrátane DPH
  28.9.2020  PaedDr. Zuzana Sabolová
riaditeľka 
26.11.2020 
OB2762063    Fricup Stav s.r.o. 
Jovsa 190, 072 32
48107824  Objednávame si u vás stavebné práce na hospodárskej budove a zhotovenie prístrešku v satelite RD Ruská 32.   
vrátane DPH
  12.11.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
16.11.2020 
OB2762030    MUDr. Mária Buranovská 
Nad Laborcom 24, Michalovce
50385577  Objednávame si u vás vykonanie rýchlotestu na koronavírus pre 68 detí.   
bez DPH
  26.10.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
3.11.2020 
OB2762001    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č. 06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac november 2020 v počte 999 ks.   
bez DPH
06K993086  1.11.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
3.11.2020 
OB2762002    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Objednávame si u vás stravné lístky na mesiac november 2020 pre pracovníkov NP III v počte 79 ks.Údaje zostávajú nezmenené.   
bez DPH
06K993086  1.11.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
3.11.2020 
OB2762061    RodoComp s.r.o. 
Farská 13,071 01 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás 2ks počítače pre pracovníkov NP III hradené z prostriedkov EU vo výške 1700€.  1700,00 
vrátane DPH
  28.10.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
3.11.2020 
OB2762058    Autotip,spol.s.r.o. 
Humenská cesta 19,Michalovce 071 01
35832789  Objednávame si u vás zimné pneumatiky 4ks, 4 disky a zároveň výmenu letných pneumatík za zimné na Opel Combo MI210FA.   
vrátane DPH
  14.10.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
21.10.2020 
OB2762060    Reedukačné centrum Trstín 
Tstín 335, 919 05
00163317  Objednávame si u vás pobyt pre chovankyňu Kimovú Máriu.   
bez DPH
  20.10.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
21.10.2020 
OB2762059    Reedukačné centrum 
mly
00163384  Objednávame si pobyt vo vašom zariadení pre chovanca Štefana Ťuťa podľa potreby.   
bez DPH
  20.10.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
21.10.2020 
OB2762055    Spojená škola internátna 
Nám.Š.Kluberta 2 Levoča
42090199  Objednávame si u vás ubytovanie a stravovanie pre nášho chovanca Kevin Duda na rok 2020.   
bez DPH
  12.10.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
19.10.2020 
OB2762056    Liečebno-výchovné sanatórium 
Tešedíkova 3,Košice-Barca
17150922  Objednávame si u vás ubytovanie a stravovanie pre nášho chovanca Stanislav Kora na rok 2020.   
bez DPH
  12.10.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
19.10.2020 
OB2762053    František Kinceľ 
Humenská cesta 3553/5 Michalovce
33887969  Objednávame si u vás servisnú prehliadku a čistenie a nastavenie plynových kotlov v 10 satelitoch.   
bez DPH
  12.10.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
19.10.2020 
OB2762002    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Objednávame si u vás stravné lístky na mesiac október 2020 pre pracovníkov NP III v počte 97 ks. Údaje zostávajú nezmenené.   
bez DPH
06K993086  1.10.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.10.2020 
OB2762001    DOXX-stravné lístky,s.r.o. 
Kálov 356, Žilina
36391000  Na základe uzatvorenej zmluvy č.06K993086 zo dňa 27.11.2007 objednávame si u vás stravné lístky na mesiac október 2020 v počte 1062 ks.   
bez DPH
06K993086  1.10.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.10.2020 
OB2762050    Health & Safety First s.r.o. 
Werferova 6 Košice 040 11
52914674  Objednávame si u vás služby PO a BOZP s účinnosťou od 1.9.2020 do 31.8.2021.   
bez DPH
  1.10.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.10.2020 
OB2762052    Winkler,s.r.o. 
Lastomírska 161,Michalovce
36179868  Objednávame si u vás servisnú prehliadku na auto Dácia Dokker MI 750EV.   
vrátane DPH
  2.10.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.10.2020 
OB2762051    Vyčistime východ s.r.o. 
Porubská 683/36, Vranov nad Topľou
51915804  Objednávame si u vás prečistenie kanalizácie RD Michalovce F.Kubača 7.   
vrátane DPH
  1.10.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.10.2020 
OB2762042    METAL Design SK s.r.o. 
Zvončekova 6, Michalovce
47489367  Objednávame si u vás výmenu ventilov na radiátoroch v 8 satelitoch, vrátane kúrenárskych prác s tým súvisiacich.   
bez DPH
  30.7.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.10.2020 
OB2762046    Fricup Stav s.r.o. 
Jovsa 190, 072 32
48107824  Na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame Zateplenie RD 1.Mája 22, Michalovce a to v zmysle oceneného rozpočtu v prílohe č.3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe Výzvy pre predkladanie ponúk prostredníctvom IS EVOSERVIS. Stavebné práce budú uskutočnené podľa projektu pre Stavebné povolenie č. 53914 stavby "Zateplenie rodinného domu 1.Mája 22 Michalovce" Technická správa 1317-01-ASR-01. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce objednávateľovi v týchto termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 15.11.2020 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Dohodnutá cena za vykonanie je nasledovná: Cena diela bez DPH: 14 550,00€ DPH 20% : 2 910,00€ Cena diela s DPH : 17 460,00€ Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.   17460 
vrátane DPH
  14.8.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.10.2020 
OB2762043    METAL Design SK s.r.o. 
Zvončekova 6, Michalovce
47489367  Objednávame si u vás opravu poškodeného potrubia rozvodu ústredného kúrenia v RD Lastomír 390 podľa výkaz-výmeru.  1604 
bez DPH
  30.7.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.10.2020 
OB2762019    Kovex-Čalovka 
Pekárenská 4,Mi
46304525  Objednávame si u vás 15 vriec betónu 25kg a tekutú lepenku 1 vrece 8kg.   
vrátane DPH
  23.3.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.10.2020 
OB2762022    MARO-Marián Szabó 
Gen.Svobodu 852/21,Partizánske
34582681  Objednávame si u vás ochranné štíty v počte 10 ks.   
bez DPH
  7.4.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.10.2020 
OB2762040    CSACSA -Jakub Ladislav 
Vojany 115, 076 72 Vojany
40938191  Objednávame si u vás údržbu ČOV a vývoz splaškov zo satelitu Ruská 32 na rok 2020   
vrátane DPH
  17.6.2020  Mgr.Kleinová Valéria
ekonómka 
2.10.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na

Print